Prima paginăRezidenţialBirouriComercialIndustrialTerenuriApartamenteCase VileCariereContact

Oferte speciale


Informaţii utile


Legea creditului ipotecar-Legea nr. 190


Legea nr. 190 publicat in M.Of. nr. 611 din data: 12/14/99


CAPITOLUL I
Creditul ipotecar si garantarea lui
Art. 1. - In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala.
Art. 2. - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum 5 ani pentru persoanele juridice si de minimum 10 ani pentru persoanele fizice.
Art. 3. - (1) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului teren sau constructii - pentru care se acorda creditul.
(2) Ipoteca astfel constituita pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul si constructiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, in limita valorii stabilite prin contract si pe masura utilizarii creditului.
(3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea imprumuturilor acordate in conditiile prezentei legi.
(4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea imprumuturilor ipotecare dureaza pana la rambursarea integrala a creditului pentru garantarea caruia au fost infiintate, nefiind aplicabile dispozitiile art. 1.786 din Codul civil.
(5) In cazul in care partile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobil cu o valoare cel putin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior.
(6) Dupa inscrierea ipotecii asupra noului imobil garantiile anterior constituite asupra acestuia isi inceteaza de drept efectele.
Art. 4. - Dispozitiile art. 1.722 din Codul civil se aplica numai in cazul in care formalitatile de publicitate prevazute de lege au fost indeplinite inainte de inscrierea ipotecii.
Art. 5. - Pana la rambursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi instrainate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele incheiate cu nerespectarea acestei dispozitii sunt lovite de nulitate absoluta.
CAPITOLUL II
Institutiile care acorda credite ipotecare si persoanele
care pot beneficia de credite ipotecare
Art. 6. - Bancile, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni si alte institutii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare.
Art. 7. - Pot beneficia de credite ipotecare in conditiile prezentei legi persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in Romania si persoanele juridice romane care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala, precum si persoanele juridice romane care doresc sa construiasca locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor.
CAPITOLUL III
Contractul de credit ipotecar si contractele de asigurare
Sectiunea 1
Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii
pentru protectia imprumutatilor
Art. 8. - Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar imprumutatorul va pune la dispozitie imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia.
Art. 9. - Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decat prin acordul scris al partilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Art. 10. - (1) Suma creditului acordat va fi pusa la dispozitie beneficiarului de credit ipotecar esalonat sau integral, plata facandu-se direct catre vanzator in cazul cumpararii unui imobil sau catre constructor in celelalte cazuri.
(2) In cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate in regie proprie de catre beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract.
Art. 11. - (1) Este interzisa conditionarea acordarii unui credit ipotecar de obligatia beneficiarului creditului de a cumpara sau de a subscrie valori mobiliare ale imprumutatorului, indiferent sub ce forma.
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica la achizitionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.
Art. 12. - Clauzele de exigibilitate inainte de termen trebuie prevazute in contractul de credit ipotecar printr-o clauza distincta.
Art. 13. - (1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, in conditiile stabilite de parti prin contractul de credit ipotecar.
(2) In caz de faliment sau de lichidare voluntara a imprumutatorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit.
Art. 14. - In cazul in care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobanzii sa fie variabila, se vor aplica urmatoarele reguli:
a) variatia ratei dobanzii trebuie sa fie legata de fluctuatiile unui indice de referinta; acesta trebuie sa fie ales dintr-o serie de indici de referinta a caror lista si mod de calcul vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, dupa avizarea acestora de catre Banca Nationala a Romaniei;
b) contractul poate sa prevada ca variatia ratei dobanzii este limitata, in sens crescator si descrescator, la un anumit nivel fata de rata initiala a dobanzii. Contractul poate sa prevada, de asemenea, ca rata dobanzii nu variaza decat atunci cand modificarea in sens crescator sau descrescator inregistreaza, fata de rata initiala a dobanzii, o diferenta minimala determinata;
c) modificarea ratei dobanzii trebuie comunicata imprumutatului cel mai tarziu la data aplicarii noii rate.
Art. 15. - In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii dosarului si constituirii ipotecii.
Sectiunea a 2-a
Contractele de asigurare obligatorie
Art. 16. - (1) Imprumutatul va incheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toata durata creditului ipotecar.
(2) In contractul de asigurare prevazut la alin. (1) imprumutatorul va figura ca beneficiar al politei de asigurare. In cazul in care despagubirile acordate vor depasi valoarea creditului ipotecar ramas de rambursat si a celorlalte sume datorate imprumutatorului, diferenta se cuvine beneficiarului creditului sau mostenitorilor acestuia.
(3) Primele de asigurare vor fi achitate de catre imprumutat, o data cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.
Art. 17. - In cazul in care imprumutatul este o persoana juridica, acesta va trebui sa incheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii constructiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind imprumutatorul.
Art. 18. - Contractele de asigurare prevazute la art. 16 si 17 se vor incheia cu o societate de asigurari, iar imprumutatorul nu va avea dreptul sa impuna imprumutatului un anumit asigurator.
CAPITOLUL IV
Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare
Art. 19. - In cazul intarzierii la plata, imprumutatorul va trimite beneficiarului imprumutului o notificare prin scrisoare recomandata, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii contractului de credit ipotecar.
Art. 20. - In cazul in care, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii prevazute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligatiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept si intreaga suma a ratelor de credit cu dobanzile aferente devine exigibila.
Art. 21. - Contractul de credit ipotecar, precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii, urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul.
Art. 22. - (1) Executarea debitorilor se va face fara conditionarea ei de atribuirea unui alt spatiu de locuit.
(2) In situatii deosebite instanta de la locul executarii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, in care debitorul isi va gasi o alta locuinta. Aceasta prevedere se aplica numai persoanelor fizice.
Art. 23. - Executarea creantelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de catre executorii proprii ai institutiilor financiare autorizate sau de catre executorii judecatoresti, dupa caz, in conditiile legii.
CAPITOLUL V
Cesiunea creantelor ipotecare si privilegiate si transformarea
acestora in titluri de valoare
Art. 24. - (1) Creantele ipotecare si privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital.
(2) Cesiunea priveste numai creantele ipotecare din portofoliul detinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea si riscurile lor.
Art. 25. - (1) In baza portofoliului creantelor ipotecare si privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, institutiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piata de capital. Titlurile de valoare vor fi emise in limita a 75% din valoarea portofoliului detinut.
(2) Titlurilor de valoare emise de institutiile financiare autorizate li se aplica dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.
Art. 26. - Cesiunea creantelor ipotecare va fi notificata, in termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandata, de catre institutia financiara cedenta debitorului cedat.
Art. 27. - In cazul in care institutia financiara autorizata cedenta si cea cesionara nu hotarasc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuata in continuare prin institutia cedenta, care va transmite institutiei financiare cesionare sumele astfel obtinute. Cheltuielile generate de aceasta operatiune vor fi suportate de cesionar in limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.
Art. 28. - In cazul in care institutia cedenta va continua sa primeasca sumele rambursate, executarea ipotecilor si a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi facuta de catre aceasta in numele si pentru institutia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma.
CAPITOLUL VI
Obligatiunile ipotecare
Art. 29. - In scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, institutiile financiare autorizate conform legii pot emite, in conditiile Legii nr. 52/1994, obligatiuni in baza portofoliului de creante ipotecare sau privilegiate detinut.
Art. 30. - Obligatiunile ipotecare vor putea fi emise in limita a 60% din valoarea portofoliului.
Art. 31. - Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare si vor fi tranzactionate pe pietele de capital autorizate.
Art. 32. - Institutiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, care va fi folosit in conditiile prevazute in actele de infiintare ori de organizare a acestuia.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 33. - (1) Institutiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligatiuni.
(2) Institutiile financiare autorizate sunt supuse controlului institutiilor abilitate prin lege.
Art. 34. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.Legea fondului funciar-Legea nr. 18


Legea nr. 18 publicat in M.Of. nr. 037 din data: 02/20/91
L18/1991
Legea fondului funciar
CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1
Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe bază caruia sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.
Art. 2. In functie de destinatie, terenurile sint:
a) terenuri cu destinatie agricola si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, finetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasuni impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platforme si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;
b) terenuri cu destinatie forestiera si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoile de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stincarii, abrupturi, bolovanisuri, ripe, ravene, torenti - daca sint cuprinse in amenajamentele silvice;
c) terenuri aflate permanent sub ape si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;
d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale pe care sint amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;
e) terenuri cu destinatii speciale cum sint cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.
Art. 3. In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se inteleg titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari.
Art. 4. Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avind ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat.
Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.
Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi.
Terenurile din domeniul public sint cele afectate unei utilitati publice.
Art. 5. Apartin domeniului public terenurile pe care sint amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile riurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sint de domeniul public ori care, prin natura lor, sint de uz sau interes public.
Terenurile care fac parte din domeniul public sint scoase din circuitul civil, daca prin lege nu se prevede altfel. Dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibil.
Art. 6. Domeniul privat al statului si respectiv al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenuri - altele decit cele prevazute la art. 5 - aflate sau intrate in proprietatea lor prin caile si modurile prevazute de lege. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.
Art. 7. Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.
Art. 8. Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.
De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamint in cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamint in cooperativa si alte persoane anume stabilite.
Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil.
Prin familie se inteleg sotii si copii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor.
Art. 9. Persoanelor carora li se reconstituie sau li se constituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi nu li se pot atribui in proprietate mai mult de 10 ha de familie, in echivalent arabil, chiar daca reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate se face in mai multe localitati.
Persoanele prevazute la alin. 1 vor anexa la cerere o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte suprafetele de teren pe care le au sau pe care sint indreptatite sa le primeasca in conditiile prezentei legi.
Art. 10. Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrele agricole de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperative fie in baza unor legi speciale, fie fara nici un titlu sau in orice alt mod.
Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pina la data intrarii in vigoare a legii.
Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se introduce si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Stabilirea dreptului de proprietate se va incheia in termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei legi.
Art. 11. In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin decizia prefecturii, o comisie condusa de primar.
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin decizia prefecturii si condusa de prefect.
Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate, se vor stabili prin hotarire a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici. In comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile subordonate.
Impotriva hotaririi comisiei judetene, cel nemultumit poate face plingere la judecatoria in raza careia este situat terenul, in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de solutia data de comisia judeteana.
Plingerea suspenda executarea.
Judecatoria va da termen in cunostinta celui care depune plingerea si va putea cere comisiei judetene sa desemneze un membru al sau pentru a se prezenta, la termenul fixat pentru judecata, spre a da explicatii.
Controlul judecatoresc se limiteaza exclusiv la aplicarea corecta a dispozitiilor imperative din prezenta lege cu privire la dreptul de a obtine titlul de proprietate, la intinderea suprafetei de teren ce se cuvine si, daca este cazul, la exactitatea reducerii acestei suprafete, potrivit legii.
Instanta va judeca plingerea in complet de doi judecatori.
Hotarirea judecatoriei este definitiva. In baza hotaririi judecatoresti, comisia judeteana care a emis titlul il va modifica, inlocui sau desfiinta, dupa caz.
Art. 12. Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotaririi judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii.
Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucit terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sint socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sint considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.
Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmind ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.
Art. 13. Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei.
Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de cimpie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor.
In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atit in ce priveste suprafata totala, cit si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.
Suprafetele ocupate de plantatii pomicole, viticole, sere, helestee, amenajari piscicole, pepiniere, constructii administrative si agrozootehnice, precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperative, pot reprezenta, pe baza optiunii proprietarilor, aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat, cu sau fara personalitate juridica.
Art. 14. Membrii cooperatori care, dupa caz, au parasit cooperativa, nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva, precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut, cu sau fara titlu, in patrimoniul cooperativei, fara ca ele sa fi dobindit calitatea de cooperatori, precum si, dupa caz, mostenitorilor acestora.
De prevederile alin. 2 beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului 'Mihai Viteazul' si 'Mihai Viteazul cu spade' si mostenitorii lor, care au optat si li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil si care nu au in proprietate alte terenuri, cu exceptia celor care l-au instrainat.
Dispozitiile art. 13 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
Se vor atribui, la cerere, persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat - ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 - in proprietate, terenuri in suprafata de 10.000 mp. in echivalent arabil. Pentru terenurile atribuite acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite.
Art. 15. In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari, iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri, la cererea lor sau a mostenitorilor, ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta, in cadrul unor sole stabilite de comisie.
Dispozitiile art. 13 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
Art. 16. In localitatile cu cetateni romani, apartinind minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944, se vor atribui in proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau mostenitorilor, suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor, sau se va proceda conform art. 36.
La atribuire, se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate, fara a se depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.
Art. 17. Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei de la cooperatori sau alte persoane care au decedat si nu au mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire ramin la dispozitia comisiei.
Toate terenurile cooperativei care nu sint atribuite conform art. 13-16, precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei, ramin, de asemenea, la dispozitia comisiei, urmind a fi atribuite altor persoane indreptatite, potrivit prevederilor prezentei legi.
Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec in domeniul privat al statului, urmind a fi puse la dispozitia celor care doresc sa intemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesiune sau vinzare, in conditiile legii.
Persoanelor prevazute la alin. 3 li se pot atribui, in 1991, fara plata, terenurile intrate in domeniul privat al statului, conform prevederilor legii.
In vederea administrarii acestor terenuri se va infiinta, prin lege, Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Pina la preluarea in administrare de catre agentie, terenurile vor fi administrate de primarii.
Art. 18. Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa sau au adus teren mai putin de 5.000 mp, precum si celor care, neavind calitatea de cooperatori, au lucrat in orice mod ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau asociatii cooperatiste, li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. 17, daca sint stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinind seama de suprafata terenurilor, numarul solicitantilor si suprafata atribuita celor care au adus pamint in cooperativa.
Prevederile alin. 1 se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 13-15.
Se pot atribui, la cerere, in folosinta agricola, pina la 5.000 mp in echivalent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile publice comunale, in perioada cit lucreaza in localitate, daca nu au teren in localitate, ei sau membrii familiei din care fac parte. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.
La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. 3 au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute, cu consimtamintul prealabil al proprietarului si daca sint utile pe suprafata atribuita.
Art. 19. In situatia in care in unele cooperative agricole nu mai ramine teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. 8, precum si pentru persoanele prevazute la art. 16 si 18 alin. 1 si 2, comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii.
Art. 20. In localitatile cu excedent de suprafata agricola, cu deficit de forta de munca in agricultura, din terenurile prevazute la art. 17 se poate atribui in proprietate teren pina la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata.
Familiile fara pamint sau cu pamint putin din alte localitati, care solicita in scris, pot primi in proprietate pina la 10 ha teren in echivalent arabil, cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna, oras sau municipiu, dupa caz, si de a cultiva pamintul primit, renuntind la proprietatea avuta in localitatea lor, din extravilan.
Art. 21. Din terenurile agricole, comisiile vor atribui in proprietate, la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult - din mediul rural -, o suprafata de teren de pina la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, apartinind cultelor recunoscute de lege, ori de pina la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor, in masura in care toate aceste asezaminte au posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie, iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restrinse. In zonele necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor, la propunerea acestora, prin decizia prefecturii.
Dispozitiile art. 9 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
Art. 22. Sint si ramin in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate care nu au avut calitatea de cooperator.
Art. 23. Terenurile din intravilan care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, ramin si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate, indiferent in ce mod, de la fostii proprietari.
Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, in intravilan, sau, in lipsa, cu teren extravilan in imediata vecinatate.
Art. 24. In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin de drept in proprietatea detinatorilor initiali.
Persoanele care au primit terenuri in conditiile alineatului precedent si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora, daca nu pot fi ridicate.
Art. 25. Terenurile situate in intravilanul localitatii, care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, in ambele cazuri fara mostenitori, trec in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, si in administrarea primariilor, pentru a fi vindute, concesionate ori date in folosinta celor care solicita sa-si construiasca locuinte si nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensarile prevazute de art. 23.
Pina la efectuarea operatiilor prevazute la alin. 1, terenurile vor fi inscrise si folosite conform destinatiei avute.
Art. 26. Pentru suprafetele cuvenite, potrivit prezentei legi, titularilor indreptatiti li se vor elibera titlurile de proprietate, avindu-se in vedere, unde este cazul, optiunea acestora de a exploata terenul individual sau in diferite forme de asociere privata, total sau partial, urmind ca pe aceste baze sa se efectueze punerea in posesie.
La desfiintarea cooperativei agricole de productie, o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin decizia prefecturii, la propunerea primariei, va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei la realizarea activului si la plata pasivului, in conditiile prevazute de lege.
Art. 27. Comisiile de lichidare prevazute de art. 26 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii, de a lua masuri de recuperare a pagubelor, conform legii, si de a sesiza, daca este cazul, organele de urmarire penala.
Sumele recuperate in conditiile alineatului precedent constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. 26.
La expirarea termenului prevazut la art. 26, comisiile vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei municipiului Bucuresti, investit cu atributii de control financiar, potrivit legii, pentru descarcare.
Actele de constatare a datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare, intocmite de catre comisie, vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor, dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului, cu propuneri de rezolvare.
Art. 28. Constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utilajele si alte asemenea mijloace fixe, ce au apartinut cooperativei de productie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, daca se vor infiinta.
Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. 1 se vor stabili in cota valorica, proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in cooperativa si cu volumul muncii prestate. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie.
Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor atribui drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei, daca nu au fost acoperite in alta modalitate. Plata creantelor se va face de catre asociatie, in natura sau in bani, potrivit hotaririi comisiei de lichidare.
In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii, bunurile si animalele prevazute la alin. 1 se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice, urmind ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative. Fac exceptie bovinele si ovinele, precum si plantatiile de vii si pomi, care vor fi atribuite fostilor cooperatori.
In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei, se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de comisia de lichidare constituita potrivit art. 26 alin. 2.
Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune, proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa, in echivalent arabil, si volumul valoric de munca efectuat.
Bunurile prevazute la alin. 1, care nu se vind in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei, trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor si municipiilor unde acestea sint situate, fara nici o despagubire, si in administrarea primariilor.
Demolarea constructiilor agrozootehnice, atelierelor de intretinere, instalatiilor si anexelor gospodaresti si de industrie mica, care fac obiectul alin. 1, este interzisa. Prin exceptie, daca sint degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii, iar materialele vor fi valorificate de primarii, urmind ca sumele rezultate sa intre in activul operatiilor de lichidare.
Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata, in regim de drept public, in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor si in administrarea primariilor.
Art. 29. Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni in termen de 90 de zile de la publicarea legii.
Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa in asociatie, precum si bunurile dobindite de aceasta, devin proprietatea societatii, iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii, precum si salariatii acesteia, pot deveni actionari in conditiile legii.
In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite prevazute la alin. 2 nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale, li se va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 13 si 14 din prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa in asociatie.
In localitatile in care nu exista aceste posibilitati, se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. Decizia in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana la propunerea comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz.
Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator.
Art. 30. Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor sint la dispozitia comisiilor prevazute la art. 11, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti, conform legii.
Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, se vor prelua de catre primarii in vederea inchirierii sau concesionarii lor la persoanele care doresc sa le exploateze.
Art. 31. Terenul atribuit conform art. 18 alin. 1, art. 20 si art. 39 nu poate fi instrainat prin acte intre vii timp de 10 ani socotiti de la inceputul anului urmator celui in care s-a facut inscrierea proprietatii, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare.
Constatarea nulitatii poate fi ceruta in justitie de catre primarie, prefectura, procuror, precum si de orice persoana interesata.
Art. 32. Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale - pajisti si arabil - care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie - trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si in administrarea primariilor, urmind a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere.
Art. 33. Persoanele care au primit terenuri in conditiile prezentei legi, pe care sint executate plantatii de vii si pomi, vor rambursa diferenta de credit ramasa de plata, corespunzator suprafetei primite. Rambursarea se face in bani sau produse agricole, in termenul de rambursare la care era obligata cooperativa agricola de productie.
Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite, inclusiv zonele de protectie aferente, trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari, in conditiile legii.
Art. 34. Terenurile proprietatea statului sint acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pina la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice.
Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice, destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa, apartin domeniului public si ramin in administrarea acestora.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite, la data prezentei legi, de unitatile de invatamint cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora.
Art. 35. Terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localitatilor si care sint in administrarea primariilor, la data prezentei legi, trec in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, urmind regimul juridic al terenurilor prevazute la art. 25.
Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei in vederea construirii de locuinte proprietate personala, sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.
Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobinditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor.
Dispozitiile art. 22 ramin aplicabile.
Terenurile fara constructii neafectate de detalii de sistematizare, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea primariilor, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere.
Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. 2-5 se va face, prin decizia prefecturii, la propunerea primariilor facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.
Art. 36. Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decit cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat, devin la cerere actionari la societatile comerciale infiintate in baza Legii nr. 15/1990 din actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane.
Cererea se depune, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul.
Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil trecuta in patrimoniul statului, fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie, in echivalent arabil.
Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale, cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945.
Art. 37. Terenurile agricole fara constructii, instalatii, amenajari de interes public, intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi, se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in echivalent arabil.
Restituirea terenurilor se face, la cerere, in conditiile art. 10 din prezenta lege, prin decizia prefecturii, la propunerea primariei.
Prevederile art. 36 alin. ultim se aplica in mod corespunzator.
Art. 38. In localitatile cu deficit de teren in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. 36 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege, comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, la cerere, din terenurile proprietatea statului.
Pentru diferenta de teren pina la care sint indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplica corespunzator prevederile art. 36.
Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii, altele decit imbunatatiri funciare.
Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta pentru a fi atribuite in proprietate.
Art. 39. In zona montana - defavorizata de factori naturali cum sint: clima, altitudinea, panta, izolarea - se poate atribui in proprietate, la cerere, o suprafata de teren de pina la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii, sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamintul in acest scop.
Terenurile prevazute la alineatul precedent se acorda din resursele de pamint aflate la dispozitia primariilor.
Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin decizia prefecturii la propunerea primariilor.
Art. 40. Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale transmise unitatilor de stat si care in prezent sint folosite ca pasuni, finete si arabil vor fi restituite in proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, si in administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helestee, lacuri sau cele destinate pentru producerea de legume, fructe, materie prima pentru fabricile de conserve, orezarii si cimpuri experimentale, destinate cercetarii agricole, care vor fi compensate in echivalenta de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Art. 41. Terenurile cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni impadurite, care au apartinut persoanelor fizice si care prin efectul unor legi speciale au fost trecute in proprietatea statului, se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala cu cea trecuta in proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha. Dispozitiile art. 42 si art. 47 se aplica in mod corespunzator.
Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere ori sint in curs de executare sau in faza de proiectare, se vor atribui alte suprafete de teren, cu respectarea acelorasi conditii.
Suprafetele de teren atribuite in conditiile alin. 1, impreuna cu suprafata agricola in echivalent arabil, reconstituite conform prezentei legi, nu pot depasi 10 ha de familie.
Terenurile prevazute la alin. 1 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic, potrivit legii. Aceste suprafete vor fi acordate din trupuri izolate sau la liziera padurilor.
Art. 42. Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si fostii cetateni romani care redobindesc cetatenia romana pot beneficia la cerere de prevederile prezentei legi, daca isi stabilesc domiciliul in tara.
Persoanele prevazute la alin. 1 care nu au formulat cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate in conditiile dispozitiilor art. 10 se pot adresa la Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala pentru a li se inchiria, concesiona sau vinde teren.
Art. 43. Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sint obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. 18, 20 si 39 din prezenta lege, in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii.
Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri, iar pentru constructii proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora.
Organul imputernicit sa constate aceste situatii este Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala, in administrarea careia trec terenurile si constructiile respective.
Art. 44. Delimitarea teritoriala a noilor proprietati, rezultate din aplicarea prezentei legi, porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate.
Art. 45. Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, sint si ramin in circuitul civil. Ele pot fi dobindite si instrainate prin oricare din modurile stabilite de legislatia civila, cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.
Art. 46. Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate, indiferent de intinderea suprafetei, prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica.
In toate cazurile de dobindire, prin acte juridice intre vii, proprietatea dobinditorului nu poate depasi 100 ha teren agricol in echivalent arabil, de familie, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare.
Art. 47. Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania, nu pot dobindi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.
Persoanele prevazute in alineatul precedent care dobindesc in proprietate terenuri prin mostenire sint obligate sa le instraineze in termen de 1 an de la data dobindirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului si administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobindit in proprietate terenuri inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint obligate sa le instraineze in termen de 1 an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Art. 48. Instrainarea de terenuri agricole in extravilan, prin vinzare, se poate face prin exercitarea dreptului de preemtiune.
Dreptul de preemtiune la instrainare a oricaror terenuri agricole din extravilan revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor vecini si se exercita prin Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Proprietarul terenului care urmeaza sa fie vindut este obligat sa incunostiinteze Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala, iar aceasta va comunica in scris persoanele prevazute la alin. 2 despre intentie, in termen de 15 zile de la data cind a fost incunostintata.
Titularii dreptului de preemtiune sint obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
Dupa implinirea acestui termen, dreptul de preemtiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se considera stins.
Dreptul de preemtiune la instrainarea terenului revine statului prin Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala, care este obligata sa se pronunte inauntrul termenului prevazut la alin. 4.
Daca agentia nu se pronunta in acest termen, terenul se vinde in mod liber.
Art. 49. Actul de instrainare incheiat cu incalcarea dreptului de preemtiune prevazut la art. 48 este anulabil.
Art. 50. Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei executari silite sau voluntare decit in cazurile prevazute de lege.
Art. 51. Schimbul de terenuri intre persoane fizice se face prin acordul acestora, prin act autentic, dispozitiile art. 46 fiind aplicabile.
Schimbul de terenuri intre persoane juridice care au in administrare terenuri asupra carora statul are majoritatea actiunilor sau intre acestea si persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sau al Ministerului Mediului, dupa caz.
Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobindeste situatia juridica a terenului pe care il inlocuieste, cu respectarea drepturilor reale.
Art. 52. Punerea in posesie a noilor detinatori potrivit art. 51 alin. 2 se face de catre delegatul oficiului judetean de cadastru si organizare a teritoriului, in prezenta partilor interesate, operindu-se in documentele cadastrale si in registrul agricol modificarile survenite.
Art. 53. Toti detinatorii de terenuri agricole sint obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului.
Art. 55. Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi, care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de art. 53, vor fi somati in conditiile art. 54 alin. 1.
Pentru cei care nu dau curs somatiei si nu isi indeplinesc obligatiile se va proceda conform art. 54 alin. 2.
Dupa o perioada de 2 ani pierd dreptul de folosinta.
Art. 56. Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice, in alte categorii de folosinta agricola, se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene, numai in urmatoarele cazuri:
a) terenurile arabile situate in zonele de deal, ce constituie enclave din masivele de vii si livezi, din podgoriile si bazinele pomicole consacrate, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole;
b) terenurile arabile din zonele de ses, necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole;
c) terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole;
d) terenurile inregistrate la arabil, situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafata si adincime, de alunecari active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta, se pot amenaja si transforma in pasuni si finete;
e) terenurile arabile situate in albiile riurilor si a Dunarii, care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole, pot fi amenajate in bazine piscicole.
Art. 57. Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decit cele prevazute la art. 56, pasuni, finete, vii si livezi detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Schimbarea categoriei de folosinta silvica, paduri, rachitarii, culturi de arbusti, detinute de persoane juridice se aproba de Ministerul Mediului.
Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice.
Art. 58. Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale.
Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte, intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate, in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului, si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora, de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.
Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului, suportind partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate, pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare, insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Art. 59. Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun, potrivit cu nevoile agriculturii, silviculturii, gospodaririi apelor, cailor de comunicatie, asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale, documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor.
Art. 60. Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii, indiguiri, desecari, a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice, cai de comunicatii, obiective economice si sociale se vor executa concomitent cu lucrarile de baza.
Art. 61. Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare.
Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului, la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune, orase si municipii.
Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de o comisie de specialisti a carei componenta si regulament de functionare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului.
Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care, impreuna cu ministerele si departamentele interesate, vor stabili programele de proiectare, finantare si executie.
Art. 62. Detinatorii sint obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare, pastrind dreptul de proprietate.
Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata mai sus se poate face cu acordul proprietarului. In ipoteza ca proprietarul nu este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide.
Art. 63. In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor, statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru, cind pe terenul acestora urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor, prin act autentic, inregistrat in documentele de cadastru funciar.
Art. 64. Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, sint scutite de taxe si impozite catre stat, judet sau comuna, pe timpul cit dureaza ameliorarea lor.
Art. 65. Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate, in functie de specificul lucrarilor.
Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului, ca: terasari, modelari, nivelari, fixari de soluri, inierbari, impaduriri, corectari de torenti si imprejmuiri, drumuri, poduri, podete cu caracter permanent se realizeaza pe cheltuielile statului, conform proiectului de ameliorare.
Art. 66. Detinatorilor de terenuri degradate, chiar daca nu sint cuprinse intr-un perimetru de ameliorare, care, in mod individual sau asociati vor sa faca din proprie initiativa inierbari, impaduriri, corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor, statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar - saminta de ierburi, puieti, amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor.
Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari, impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sint obligati sa plateasca valoarea lor.
Art. 67. Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate, cuprinse in perimetru, se asigura, in functie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, de Ministerul Mediului si de alte ministere interesate, din fondul de ameliorare si prin alocatiile bugetare.
Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraselor, municipiilor si a judetelor, contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari, detinatorii terenurilor, locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile, societatile sau regiile ale caror lucrari de arta, drumuri, poduri, cai ferate, constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor.
In cazul in care se dovedeste ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, prin fapta culpabila a persoanelor fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau organul agricol ori silvic pot cere acoperirea, de catre culpabil, a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si ameliorare a solului.
Art. 68. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Mediului, impreuna cu Academia de ªtiinte Agricole si Silvice vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoze si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice pe baza unui sistem informational cu asigurarea de banci de date la nivelul tarii si judetului si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie.
Art. 69. Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri din productia agricola si silvica, in alte scopuri decit productia agricola si silvica, se face numai in conditiile prevazute de lege.
Art. 70. Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor.
Prin exceptie, unele constructii care, prin natura lor, pot provoca efecte de poluare a factorilor de mediu pot fi amplasate in extravilan.
In acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice, avizate de organele de specialitate privind protectia mediului inconjurator.
De asemenea, fac exceptie constructiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa in intravilan, precum si adaposturile pentru animale.
Art. 71. Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenurile agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si pe cele plantate cu vii si livezi, parcuri nationale, rezervatii, monumente, ansambluri arheologice si istorice este interzisa.
Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole, cu destinatie militara, caile ferate, soselele de importanta deosebita, liniile electrice de inalta tensiune, forarea si echiparea sondelor, lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa.
Scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol si silvic se face cu plata, de catre titularii aprobarii, a contravalorii catre proprietari si a taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2. Din aceste taxe se constituie 'Fondul de ameliorare a fondului funciar', aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Mediului.
Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice, lucrarile de imbunatatiri funciare, regularizarea cursurilor de apa, realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice nu se datoreaza taxele prevazute la alineatul precedent.
Art. 72. Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica, titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol, in 'Fondul de ameliorare a fondului funciar'.
Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului, titularul va primi garantia depusa.
In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare, organul agricol sau silvic de specialitate, in baza constatarii situatiei de fapt, dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa.
Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic, intreaga garantie ramine in 'Fondul de ameliorare a fondului funciar'.
Art. 73. Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole, in alte scopuri decit productia agricola, se aproba dupa cum urmeaza:
a) de organele agricole judetene, prin Oficiul de cadastru si organizare a teritoriului judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru terenurile agricole de pina la 1 ha. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
b) de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pentru terenurile agricole in suprafata de pina la 100 ha;
c) de Guvern, pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha.
Art. 74. Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere, in alte scopuri decit silvice, se aproba de organul silvic judetean, pina la 1 ha, de Ministerul Mediului, pentru terenurile in suprafata de pina la 100 ha, si de Guvern, pentru cele ce depasesc aceasta suprafata.
Art. 75. Aprobarea prevazuta la art. 73 si 74 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. De asemenea, pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. 73 lit. b) si c) si art. 74 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
Art. 76. La aprobarea de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru terenurile agricole si al Ministerului Mediului pentru terenurile forestiere si cu ape si, daca este cazul, al Ministerului Culturii, pentru ocrotirea monumentelor.
Art. 77. Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990, evidentiat in cadastrul funciar; el poate fi modificat numai in conditiile legii.
Art. 78. Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa, devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare, vor fi amenajate pentru productia agricola, piscicola sau, dupa caz, silvica, o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora.
Art. 79. Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sint obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau ameliorarii acestora.
Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.
Art. 80. Titularii lucrarilor de investitii sau de productie care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie, cum sint cele ramase in urma excavarii de materii prime - carbune, caolin, argila, pietris -, sondele abandonate si altele asemenea, sint obligati sa ia masurile necesare de amenajare si nivelare, dindu-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, o folosinta piscicola sau silvica.
Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. 1 nu li se va mai acorda scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol.
Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Mediului, din fondurile prevazute la beneficiari, in conditiile legii.
Art. 81. Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum si alte instalatii similare, se vor grupa si amplasa de-a lungul si imediata apropiere a cailor de comunicatii - sosele, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu, in asa fel incit sa nu se stinjeneasca executia lucrarilor agricole.
Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri, se da de Oficiul de cadastru si organizare a teritoriului judetean sau al municipiului Bucuresti, indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor.
Aprobarea in alte conditii decit cele prevazute la alin. 1 se da de organele prevazute la art. 73 si 74.
Art. 82. Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. 81, care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pina la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau, in caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei municipiului Bucuresti.
In toate cazurile, detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate.
Art. 83. Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor, rezolvindu-se urmatoarele probleme:
a) corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale, stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si exploatarea in ansamblu a teritoriului;
b) gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamintului, rezultate in urma asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati, comasind terenurile dispersate si rectificind hotarele nerational amplasate;
c) elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole;
d) stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general, integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului, in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie.
Art. 84. Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii, proiectare si cercetare de specialitate, centrale sau judetene, si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene, aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii.
Art. 85. Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 86. Degradarea terenurilor agricole si silvice, a imprejurimilor acestora, distrugerea si degradarea culturilor agricole, a lucrarilor de imbunatatiri funciare, a bornelor si semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.
Art. 87. Ocuparea in intregime sau in parte a terenurilor de orice fel, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara aprobare primita in conditiile legii, constituie infractiuni de tulburare de posesie si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.
Art. 88. Constituie contraventii la normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, constituie infractiuni:
a) efectuarea de schimburi de teren si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara, precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decit pentru productia agricola si silvica;
b) nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori, in termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora, precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora;
c) neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice precum si degradarea si distrugerea lor din culpa;
d) nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole, precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune, caolin, argila, pietris, sonde abandonate si altele asemenea;
e) amplasarea obiectivelor de orice fel, cu exceptia celor prevazute la art. 71 din prezenta lege, pe terenurile situate in extravilan, fara avizele si aprobarile prevazute de lege;
f) ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola, inainte de a fi delimitate, bornate si predate;
g) degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris, moloz, nisip, prefabricate, constructii metalice, reziduuri,Legea nr.10/2001


Legea 10/2001
din 8 februarie 2001Parlamentul Romaniei
Lege nr. 10
din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 75 din 14 februarie 2001
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. -
(1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regula in natura, in conditiile prezentei legi.
(2) In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri ori servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite, in acordare de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau de despagubiri banesti.
(3) Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.
Art. 2. -
(1) In sensul prezentei legi, prin imobile preluate in mod abuziv se intelege:
a) imobilele nationalizate prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si cele nationalizate fara titlu valabil;
b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevazute de legislatia penala, savarsite ca manifestare a opozitiei fata de sistemul totalitar comunist;
c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza unor acte normative speciale adoptate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si alte imobile donate statului, daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor din motive independente de vointa proprietarului sau cele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
e) imobilele preluate de stat in baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluarii, in Monitorul Oficial sau in Buletinul Oficial;
f) imobilele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile;
g) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
h) orice alte imobile preluate fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data preluarii, precum si cele preluate fara temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau ale administratiei de stat.
(2) Persoanele ale caror imobile au fost preluate fara titlu valabil isi pastreaza calitatea de proprietar avuta la data preluarii, pe care o exercita dupa primirea deciziei sau a hotararii judecatoresti de restituire, conform prevederilor prezentei legi.
Art. 3. - Sunt indreptatite, in intelesul prezentei legi, la masuri reparatorii constand in restituire in natura sau, dupa caz, prin echivalent:
a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluarii in mod abuziv a acestora;
b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv;
c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate in mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice dupa data de 6 martie 1945; indreptatirea la masurile reparatorii prevazute de prezentul articol este conditionata de continuarea activitatii ca persoana juridica pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de imprejurarea ca activitatea lor sa fi fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea sa-si fi reluat activitatea dupa data de 22 decembrie 1989, daca, prin hotarare judecatoreasca, se constata ca sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa, precum si partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, daca si-au reluat activitatea in conditiile legii.
Art. 4. -
(1) In cazul in care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste in cote-parti ideale, potrivit dreptului comun.
(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii persoanelor fizice indreptatite.
(3) Succesibilii care, dupa data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita in temeiul prezentei legi.
Art. 5. - Nu sunt indreptatite la restituire sau la alte masuri reparatorii persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 6. -
(1) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se intelege terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in aceste constructii, inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora.
(2) Masurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o data cu imobilul, in afara de cazul in care au fost inlocuite, casate sau distruse.
Art. 7. -
(1) De regula, imobilele preluate in mod abuziv se restituie in natura.
(2) Daca restituirea in natura este posibila, persoana indreptatita nu poate opta pentru masuri reparatorii prin echivalent decat in cazurile expres prevazute de prezenta lege.
Art. 8. -
(1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.
(2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Pana la adoptarea acestor reglementari este interzisa instrainarea imobilelor in cauza sau schimbarea destinatiei acestora.
CAPITOLUL II
Restituirea in natura sau masuri reparatorii prin echivalent
Art. 9. -
(1) Imobilele preluate in mod abuziv, indiferent in posesia cui se afla in prezent, se restituie in natura in starea in care se afla la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.
(2) In cazul imobilelor care aveau numai alta destinatie decat aceea de locuinta si care au fost demolate sau a caror restituire in natura, in tot sau in parte, nu este posibila, restituirea prin masuri reparatorii in echivalent se face prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital ori prin compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de detinator, cu acordul persoanei indreptatite.
Art. 10. -
(1) In situatia imobilelor preluate in mod abuziv si demolate total sau partial restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, urmand sa se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.
(2) In cazul in care pe terenurile imobilelor preluate in mod abuziv s-au ridicat constructii, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, urmand sa se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate.
(3) Se restituie in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii neautorizate in conditiile legii dupa data de 1 ianuarie 1990, precum si constructii usoare sau demontabile.
(4) In cazul imobilelor preluate in mod abuziv si distruse ca urmare a unor calamitati naturale persoana indreptatita beneficiaza de restituirea in natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940 si distruse in timpul razboiului, daca nu au primit despagubiri.
(6) Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate in mod abuziv si demolate se stabileste potrivit actelor normative in vigoare la data demolarii, actualizata cu indicele inflatiei la data platii efective.
(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natura, se stabileste potrivit actelor normative in vigoare.
(8) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4) masurile reparatorii in echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei indreptatite.
(9) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4), pentru imobilele care aveau numai alta destinatie decat aceea de locuinta masurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).
Art. 11. -
(1) Imobilele expropriate si ale caror constructii nu au fost demolate se pot restitui integral in natura persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei.
(2) In cazul in care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate, actualizata cu indicele inflatiei.
(3) In cazul in care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi si pentru cea necesara in vederea bunei utilizari a acestora masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent.
(4) In cazul in care lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa functional intregul teren afectat, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent pentru intregul imobil.
(5) Valoarea constructiilor expropriate in vederea demolarii se stabileste potrivit actelor normative in vigoare la data exproprierii si se actualizeaza cu indicele inflatiei la data platii efective.
(6) Valoarea terenurilor apartinand imobilelor expropriate in vederea demolarii se stabileste potrivit actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(7) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) valoarea masurilor reparatorii in echivalent se stabileste prin scaderea valorii actualizate a despagubirilor primite pentru teren, respectiv pentru constructii, din valoarea corespunzatoare a partii din imobilul expropriat - teren si constructii - care nu se poate restitui in natura, stabilita potrivit alin. (5) si (6).
(8) Pentru situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) masurile reparatorii prin echivalent constau in acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau in actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei indreptatite.
(9) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), pentru imobilele care aveau numai alta destinatie decat aceea de locuinta masurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).
Art. 12. -
(1) In situatia imobilelor preluate cu titlu valabil, detinute de stat, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica, daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu indicele inflatiei.
(2) Persoana indreptatita poate opta, in situatiile prevazute la alin. (1), in cazul in care despagubirea primita nu a fost corespunzatoare valorii imobilului, pentru completarea in echivalent a despagubirii de la valoarea actualizata cu indicele inflatiei a despagubirii primite pana la valoarea corespunzatoare a imobilului.
(3) Valoarea corespunzatoare pentru constructii se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (5), iar cea pentru teren se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (6).
(4) Masurile reparatorii prin echivalent pentru situatiile prevazute la alin. (2) se stabilesc prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau in actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei indreptatite.
Art. 13. -
(1) In cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca sunt aplicabile prevederile privind contractele de inchiriere cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.
(2) Contractele de inchiriere pentru imobilele restituite in natura, ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si de personalul strain al acestora, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.
Art. 14. -
(1) Daca imobilul prevazut la art. 13 alin. (1) face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau al unei operatiuni de leasing, persoana indreptatita poate opta pentru restituirea in natura sau pentru masuri reparatorii in echivalent.
(2) In situatia optiunii pentru restituirea in natura persoana indreptatita se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare in contractele prevazute la alin. (1), daca aceste contracte au fost incheiate potrivit legii.
Art. 15. -
(1) Contractele de inchiriere prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se vor incheia pentru o perioada de 5 ani. In cazul in care chiriasului i se pune la dispozitie o alta locuinta corespunzatoare, acesta este obligat sa elibereze de indata locuinta ocupata.
(2) Neincheierea noului contract de inchiriere in cazul prevazut la art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cauzata de neintelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretentia acestuia de restrangere a suprafetei locative pentru persoanele prevazute la art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonanta, atrage prelungirea de drept a contractului de inchiriere pana la incheierea noului contract.
(3) Pentru chiriasii persoane fizice din imobilele restituite in natura, precum si pentru cei din locuintele prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie se situeaza intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie. Dispozitiile art. 31 alin. (2) si ale art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se aplica in mod corespunzator. In cazul in care chiria astfel calculata este mai mica decat cea calculata potrivit art. 26-30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren si cladire, de impozitul pe chirie si este exonerat de raspundere pentru obligatiile ce ii revin pe durata contractului de inchiriere respectiv.
(4) Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele prevazute in Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, in Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si in Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, la efectuarea schimbului obligatoriu prevazut la cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 locuinta oferita trebuie sa asigure conditii de folosinta similare celor existente in locuinta detinuta.
(5) Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
Art. 16. -
(1) In situatia imobilelor ocupate de unitati bugetare din invatamant, din sanatate, asezaminte social-culturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal inregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare in vederea continuarii activitatilor de interes public, social-cultural sau obstesc, fostilor proprietari li se acorda masuri reparatorii prin echivalent, in conditiile prezentei legi.
(2) Ministerele de resort, precum si celelalte institutii publice interesate vor propune, iar Guvernul va stabili prin hotarare, imobilele care nu vor fi retrocedate in natura si pentru care se acorda masuri reparatorii prin echivalent potrivit alin. (1).
(3) In cazul in care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, fostii proprietari care beneficiaza de masuri reparatorii prin echivalent, in cazurile prevazute la alin. (1), vor fi notificati pentru a opta in viitor pentru restituirea in natura. In aceste cazuri persoanele beneficiare de masuri reparatorii vor restitui sumele primite sau echivalentul bunurilor ori serviciilor, actualizate cu rata inflatiei.
(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica imobilelor preluate fara titlu valabil.
(5) Litigiile se solutioneaza potrivit dreptului comun, cu celeritate.
Art. 17. -
(1) Statul, precum si institutiile publice, unitatile de invatamant sau asezamintele social-culturale, care ocupa imobilul cu contract de inchiriere, au drept de preemtiune la cumpararea acestuia.
(2) Acest drept se poate exercita, sub sanctiunea decaderii, in termen de 90 de zile de la data primirii notificarii privind intentia de vanzare.
(3) Notificarea se face prin executorul judecatoresc, potrivit legii.
(4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea dreptului de preemtiune sunt lovite de nulitate.
Art. 18. - Masurile reparatorii se stabilesc numai in echivalent si in urmatoarele cazuri:
a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
c) imobilul a fost transformat, astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat, daca partile nu au convenit altfel;
d) imobilul a fost instrainat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.
Art. 19. -
(1) Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea in natura, cu obligatia returnarii sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata cu indicele inflatiei, daca imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul in care persoana indreptatita a optat pentru despagubiri si imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului, care se acopera prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei fizice sau juridice indreptatite. Daca persoanei indreptatite i s-a stabilit despagubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 si nu a incasat-o, valoarea astfel stabilita i se va acorda in despagubiri banesti, iar diferenta pana la valoarea corespunzatoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea acesteia.
(3) In cazul in care valoarea despagubirii nu a fost inca stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul si plata masurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).
(4) Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere in conditiile prezentei legi.
CAPITOLUL III
Proceduri de restituire
Art. 20. -
(1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala ori o organizatie cooperatista este actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta.
(3) In cazul primariilor restituirea in natura sau prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), in cazul bunurilor detinute de o organizatie cooperatista, persoana indreptatita poate opta si pentru masuri reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri ori servicii sau despagubiri banesti.
Art. 21. -
(1) Persoana indreptatita va notifica in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea in natura a imobilului. In cazul in care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cate o notificare pentru fiecare imobil.
(2) Notificarea va cuprinde denumirea si adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei indreptatite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimata a acestuia.
(3) Notificarea va fi comunicata prin executorul judecatoresc de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului. Executorul judecatoresc va inregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate in termen de 7 zile de la data inregistrarii.
(4) Notificarea inregistrata face dovada deplina in fata oricaror autoritati, persoane fizice sau juridice, a respectarii termenului prevazut la alin. (1), chiar daca a fost adresata altei unitati decat cea care detine imobilul.
(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevazut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau prin echivalent.
Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate vor fi depuse ca anexe la notificare o data cu aceasta sau in termen de cel mult 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 23. -
(1) In termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 22 unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in natura.
(2) Persoana indreptatita are dreptul sa sustina in fata organelor de conducere ale unitatii detinatoare cererea de restituire in natura. In acest scop ea va fi invitata in scris, in timp util, sa ia parte la lucrarile organului de conducere al unitatii detinatoare.
(3) Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata se comunica persoanei indreptatite in termen de cel mult 10 zile de la data adoptarii.
(4) Decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui inscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.
(5) Decizia sau, dupa caz, dispozitia prevazuta la alin. (4) trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana indreptatita.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari potrivit art. 20 alin. (3).
Art. 24. -
(1) Daca restituirea in natura nu este aprobata sau nu este posibila, dupa caz, detinatorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, in termenul prevazut la art. 23 alin. (1) sa faca persoanei indreptatite o oferta de restituire prin echivalent, corespunzatoare valorii imobilului.
(2) In cazul imobilelor cu destinatia de locuinte, daca restituirea in natura nu este posibila, oferta de restituire prin echivalent se poate face sub forma unor despagubiri banesti. Persoana indreptatita poate opta pentru celelalte forme de restituire prin echivalent, corespunzatoare valorii imobilului.
(3) In termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana indreptatita este obligata sa raspunda in scris daca accepta sau refuza oferta. Lipsa raspunsului scris echivaleaza cu neacceptarea ofertei.
(4) Daca oferta acceptata consta in bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).
(5) Daca oferta acceptata consta in bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun in materie, dupa caz.
(6) Daca oferta acceptata consta in titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau, dupa caz, in actiuni, persoana indreptatita va urma procedura prevazuta la cap. IV.
(7) Daca oferta este refuzata potrivit alin. (3), persoana indreptatita poate ataca in justitie decizia prevazuta la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(8) Competenta de solutionare revine sectiei civile a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare. Hotararea tribunalului este supusa cailor legale de atac.
Art. 25. -
(1) Dispozitiile art. 23 sunt aplicabile si in situatia in care persoana juridica notificata detine numai in parte bunurile imobile solicitate. In aceasta situatie persoana juridica detinatoare va emite decizia motivata de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o detine.
(2) Persoana juridica notificata va comunica persoanei indreptatite toate datele privind persoana fizica sau juridica detinatoare a celeilalte parti din imobilul solicitat. Totodata va anexa la comunicare si copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, dupa caz, de administrare. In cazul in care nu detine aceste date persoana juridica notificata va comunica acest fapt persoanei indreptatite.
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (2) si, dupa caz, actele anexate vor fi transmise persoanei indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Termenul de 6 luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge in acest caz de la data primirii comunicarii prevazute la alin. (3).
(5) Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care unitatea notificata nu detine nici macar in parte imobilul solicitat, dar comunica persoanei indreptatite datele de identificare a unitatii detinatoare.
(6) Dispozitiile art. 24 se aplica in mod corespunzator.
Art. 26. -
(1) In cazul in care persoana indreptatita nu cunoaste detinatorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei in a carei raza se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti. Termenul de 6 luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge, dupa caz, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicarii prevazute la art. 25 alin. (3).
(2) In termen de 30 de zile primaria notificata este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare a acesteia.
(3) In cazul in care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indreptatita poate chema in judecata statul, prin Ministerul Finantelor Publice, in termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevazut la alin. (1), daca nu a primit comunicarea din partea primariei, sau de la data comunicarii, solicitand restituirea in natura sau, dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent in formele prevazute de prezenta lege.
Art. 27. -
(1) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate in patrimoniul unei societati comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent, constand in bunuri ori servicii, actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, corespunzatoare valorii imobilelor solicitate.
(2) Notificarea prin care se solicita restituirea potrivit alin. (1) se adreseaza institutiei publice implicate care a efectuat privatizarea - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat), ministerul de resort, autoritatea administratiei publice locale - in a carei raza este sau era situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
(3) In situatia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, instrainate sub orice forma din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale, persoana indreptatita va notifica organele de conducere ale acesteia. In acest caz masurile reparatorii in echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei indreptatite.
(4) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatista si au fost instrainate de aceasta cu respectarea legii, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii in echivalent constand in bunuri ori servicii sau despagubiri banesti. Notificarea se adreseaza organizatiei cooperatiste care a detinut imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
Art. 28. -
(1) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate in privatizare, prevazuta la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevazute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea si modalitatea masurilor reparatorii corespunzatoare convenite prin negociere.
(2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei indreptatite, in vederea completarii dovezilor necesare, sau in caz de imposibilitate a prezentarii persoanei indreptatite, dovedita cu inscrisuri. Prelungirea termenului in vederea completarii dovezilor necesare nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii notificarii, sub sanctiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar.
Art. 29. - Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a organului de conducere al institutiei publice implicate in privatizare, respectiv al organizatiei cooperatiste, se va emite pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si se va comunica persoanei indreptatite in termen de 15 zile de la data adoptarii. Dispozitiile art. 23 alin. (4) se aplica in mod corespunzator. Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor emite avizul, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.
Art. 30. -
(1) In termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate care confera dreptul de a primi titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare persoana indreptatita este obligata sa solicite Ministerului Finantelor Publice eliberarea acestor titluri, sub sanctiunea diminuarii valorii stabilite cu 10% in caz de intarziere.
(2) In termen de 3 luni de la primirea cererii persoanei indreptatite Ministerul Finantelor Publice este obligat sa elibereze titlurile de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, garantate de stat, sub sanctiunea platii unor penalitati de intarziere de 0,1% pe zi din valoarea sumei totale.
Art. 31. -
(1) Daca in termenul stabilit la art. 28 alin. (1) nu s-a convenit asupra valorii corespunzatoare si asupra modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia un proces-verbal de divergenta.
(2) In termen de 6 luni de la data procesului-verbal de divergenta persoana indreptatita se poate adresa sectiei civile a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice cu care este in litigiu, sub sanctiunea pierderii dreptului la masurile reparatorii prevazute de prezenta lege.
(3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea cererii se va fixa un prim termen cu citarea partilor in camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei expertize avand ca obiect stabilirea valorii corespunzatoare a imobilului in vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent si se va desemna un expert tehnic sau contabil, dupa caz. Valoarea corespunzatoare a imobilului va fi stabilita numai pe baza de expertiza, care va tine seama si de sarcinile bunului, atat la preluare, cat si la restituire.
(4) Daca persoana indreptatita opteaza prin cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, va fi citat in cauza si Ministerul Finantelor Publice.
(5) Hotararea tribunalului este supusa cailor legale de atac.
(6) In cazul in care persoana indreptatita a optat in cererea adresata justitiei pentru actiuni, prin hotarare judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga institutia publica implicata in privatizare sa emita o decizie sau, dupa caz, o dispozitie motivata in temeiul careia persoana indreptatita va primi actiuni.
(7) Daca persoana indreptatita a optat in cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, prin hotarare judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga Ministerul Finantelor Publice sa emita titlurile respective.
Art. 32. -
(1) Persoanele care aveau calitatea de asociat al persoanelor juridice nationalizate prin Legea nr. 119/1948 sau prin alte acte normative au dreptul la masuri reparatorii constand in actiuni acordate cu precadere la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau cu prioritate la o alta societate comerciala tranzactionata pe piata de capital.
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despagubiri pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 5.
(3) Actiunile se vor acorda, la cererea persoanei indreptatite, de catre institutia publica implicata in privatizarea societatii comerciale mentionate la alin. (1).
(4) Recalcularea valorii actiunilor se face de catre institutia publica implicata in privatizare in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau inregistrat la registrul comertului inaintea nationalizarii, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
(5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(6) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite sau in termenul prelungit conform art. 28 institutia publica implicata in privatizare va stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea recalculata a actiunilor.
(7) Daca persoana indreptatita solicita actiuni, institutia publica implicata in privatizare va stabili in urma negocierii, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, societatile comerciale si numarul de actiuni corespunzatoare valorii recalculate.
(8) Persoana indreptatita poate negocia cu institutia publica implicata in privatizare si alte forme de masuri reparatorii in echivalent.
Art. 33. -
(1) In situatia imobilelor pentru care la art. 10 si 11 a fost stabilita restituirea in echivalent persoana indreptatita adreseaza notificarea prevazuta la art. 21 alin. (1) primariei in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti.
(2) Masurile reparatorii in echivalent se stabilesc prin dispozitie motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dat in urma verificarii conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.
(3) Dispozitiile art. 21-26 se aplica in mod corespunzator.
CAPITOLUL IV
Masuri reparatorii prin echivalent sub forma
de titluri de valoare nominala sau de actiuni
Art. 34. -
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice Publice va elabora norme metodologice privind emiterea, inregistrarea si utilizarea titlurilor de valoare nominala.
(2) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice conform art. 30 alin. (2) pot circula pe piata si pot fi folosite exclusiv in procesul de privatizare.
(3) Institutiile publice implicate in privatizare, precum si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat) sunt obligate sa primeasca in plata titlurile de valoare nominala prevazute la alin. (2) pentru cumpararea de actiuni si active ale societatilor comerciale in curs de privatizare.
(4) Termenul de valorificare a titlurilor de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare este de cel mult 7 ani de la data emisiunii titlului, la valoarea actualizata in raport cu indicele inflatiei.
Art. 35. -
(1) In cazul in care masurile reparatorii in echivalent se fac prin actiuni persoana indreptatita se adreseaza uneia dintre institutiile publice implicate in privatizare, prevazute la art. 27 alin. (2), cu o cerere, in termen de 60 de zile de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate.
(2) Institutia publica implicata in privatizare este obligata ca in termen de 60 de zile de la data primirii cererii sa invite persoana indreptatita pentru a negocia masurile reparatorii in echivalent.
CAPITOLUL V
Masuri reparatorii prin echivalent sub forma de despagubiri banesti
Art. 36. -
(1) Despagubirile banesti se acorda conform prevederilor prezentului capitol.
(2) Notificarile prin care persoana indreptatita solicita acordarea de despagubiri banesti sau opteaza pentru despagubiri banesti se adreseaza prefecturii in a carei raza se afla ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, in termenul si in conditiile reglementate de art. 21.
(3) In cazul in care persoana indreptatita a solicitat restituirea in natura, dar aceasta nu a fost aprobata sau nu este posibila, potrivit legii, unitatea detinatoare sau, dupa caz, primaria va transmite decizia, respectiv dispozitia privind oferta de acordare a despagubirilor banesti, prefecturii in a carei raza acestea isi au sediul, in termen de 60 de zile de la primirea notificarii. Daca valoarea imobilului s-a stabilit prin expertiza, se va anexa si o copie de pe expertiza, iar daca oferta nu a fost acceptata si persoana indreptatita s-a adresat instantei, se va face aceasta mentiune.
(4) In cazul in care nu s-a efectuat o expertiza pentru stabilirea valorii imobilului, decizia sau, dupa caz, dispozitia mentionata la alin. (2) va cuprinde in mod obligatoriu valoarea estimativa a acestuia.
Art. 37. - Dupa centralizarea notificarilor si a ofertelor de acordare a despagubirilor banesti prefecturile vor transmite centralizatoarele, impreuna cu materialele primite, Ministerului Finantelor Publice.
Art. 38. - Pentru evaluarea despagubirilor banesti care urmeaza sa fie acordate persoanelor indreptatite, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va constitui prin decizie a primului-ministru o comisie interministeriala formata din 2-3 reprezentanti ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei Publice.
Art. 39. - Secretariatul comisiei interministeriale se asigura de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.nda;co
Art. 40. - Pe baza evaluarii despagubirilor banesti, in termen de un an de la expirarea termenului de 6 luni prevazut de lege pentru depunerea notificarilor, prin lege speciala se vor reglementa modalitatile, cuantumul si procedurile de acordare a despagubirilor banesti, care pot fi plafonate.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 41. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
Art. 42. -
(1) Distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi dupa intrarea in vigoare a acesteia si pana in momentul predarii efective catre persoana indreptatita cad in sarcina detinatorului imobilului.
(2) Detinatorul imobilului, in prezenta persoanei indreptatite, va incheia un proces-verbal privind starea de fapt a imobilului, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
(3) In cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut la alin. (2), persoana indreptatita se poate adresa executorului judecatoresc, care va intocmi procesul-verbal privind situatia reala a imobilului.
(4) In vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului-verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc copia legalizata de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu impotriva detinatorului imobilului.
Art. 43. -
(1) Imobilele care in urma procedurilor prevazute la cap. III nu se restituie persoanelor indreptatite raman in administrarea detinatorilor actuali.
(2) Imobilele cu alta destinatie decat cea de locuinta, prevazute la alin. (1), se pot instraina potrivit legislatiei in vigoare. Detinatorii cu titlu valabil la data intrarii in vigoare a prezentei legi au drept de preemtiune.
(3) Imobilele cu destinatia de locuinte, prevazute la alin. (1), pot fi instrainate potrivit legislatiei in vigoare, chiriasii avand drept de preemtiune.
(4) Sumele incasate ca urmare a vanzarii imobilelor prevazute la alin. (3) vor alimenta fondul prevazut la art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.
Art. 44. -
(1) Chiriasii carora, in temeiul prevederilor art. 9 alin. 1-4 din Legea nr. 112/1995, li s-au vandut, cu respectarea prevederilor acestei legi, apartamentele in care locuiau au dreptul sa le instraineze sub orice forma inainte de implinirea termenului de 10 ani de la data cumpararii numai persoanei indreptatite, fost proprietar al acelei locuinte.
(2) Pretul vanzarii nu poate fi mai mare decat valoarea actualizata a pretului platit de chirias la cumpararea locuintei in baza Legii nr. 112/1995, cu exceptia situatiilor cand partile convin altfel.
(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoana indreptatita trebuie sa notifice chiriasului dobanditor intentia de a cumpara locuinta si adresa unde poate fi gasita.
(4) Persoana indreptatita care a primit despagubiri banesti pentru imobil este obligata sa restituie statului, daca este cazul, diferenta dintre valoarea despagubirilor primite si pretul de cumparare platit fostului chirias, actualizate.
Art. 45. -
(1) Persoanele carora li s-a restituit in natura un imobil cu destinatia de locuinta si care detin cu chirie in aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat sunt obligate sa puna la dispozitie primariei aceasta locuinta la data mutarii efective in imobilul restituit. Locuintele din fondul locativ de stat eliberate se constituie intr-un fond locativ special destinat chiriasilor din imobilele restituite fostilor proprietari.
(2) Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor si persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinte sociale construite dintr-un fond constituit in cota de 2% din sumele obtinute din privatizare si care va fi prevazut anual in legea bugetului de stat.
Art. 46. -
(1) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile daca au fost incheiate cu respectarea legilor in vigoare la data instrainarii.
(2) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta, in afara de cazul in care actul a fost incheiat cu bunacredinta.
(3) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate absoluta, buna-credinta neputand fi invocata in aceste cazuri.
(4) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele intocmite in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.
(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 47. -
(1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei legi, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.
(2) In cazul actiunilor formulate potrivit art. 46 si 48, procedura de restituire inceputa in temeiul prezentei legi este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata persoana notificata, potrivit art. 21 alin. (1).
(3) In cazul in care persoanei indreptatite i s-a respins, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, actiunea privind restituirea in natura a bunului solicitat, termenul de notificare prevazut la art. 21 alin. (1) curge de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
Art. 48. - Persoanele indreptatite, precum si persoanele vatamate intr-un drept al lor, carora pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, actiunile avand ca obiect bunuri preluate in mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, pot solicita, indiferent de natura solutiilor pronuntate, masuri reparatorii in natura sau prin echivalent, in conditiile prezentei legi.
Art. 49. -
(1) Chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile.
(2) In cazul in care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligatia de despagubire prevazuta la alin. (1) revine persoanei indreptatite.
(3) In cazul in care imobilul care se restituie a fost preluat fara titlu valabil, obligatia de despagubire revine statului sau unitatii detinatoare.
(4) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste pe baza de expertiza.
(5) Prin imbunatatiri, in sensul prezentei legi, se intelege cheltuielile necesare si utile. Cuantumul despagubirilor se stabileste la valoarea actualizata a cheltuielilor, scazandu-se gradul de uzura al imbunatatirilor, in raport cu durata de viata normala a acestora, care se suporta de chiriasi.
Art. 50. - Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar si vor da relatiile solicitate de persoanele indreptatite.
Art. 51. - Cererile sau actiunile in justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.
Art. 52. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Bucuresti, 8 februarie 2001. Nr. 10.Legea nr. 85/2001


Legea 85/2001
publicata in M.Of. nr. 180 din data: 07/29/92Legea nr. 85 publicata in M.Of. nr. 180 din data: 07/29/92
Art. 1. Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi.
Sint exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele ale caror suprafete depasesc normele maxime prevazute in actele normative in baza carora s-au executat locuinte din fondurile statului si locuintele de lux executate pe baza de proiecte unicat.
De asemenea, sint exceptate locuintele de protocol, care servesc demnitarilor drept locuinte de serviciu pe durata exercitarii functiei.
Art. 2. Constructiile de locuinte finantate din fondurile statului, in curs de executie si nerepartizate nominal pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate si vindute in conditiile reglementarilor in vigoare, pot fi vindute pe apartamente, pe paliere, pe scari, pe tronsoane de cladiri sau in intregime, prin licitatie publica.
Fac exceptie de la prevederile alin. 1 locuintele in curs de executie care trec, prin protocol, fara plata, in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. Aceste locuinte sint supuse regimului de locuinte de serviciu prevazut la art. 1 alin. 3.
Licitatiile se organizeaza de consiliile locale.
Locuintele prevazute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au incheiat antecontracte sau contracte de vinzare-cumparare pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se pot cumpara de beneficiarii actului de repartitie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vinzare-cumparare, fara licitatie la valoarea lucrarilor executate de unitatea proprietara, in conditiile art. 1.
Pretul de la care incepe licitatia se stabileste de catre unitatile proprietare, tinind seama de stadiul fizic de executie, la care se adauga si cheltuielile aferente de proiectare. Din pretul obtinut la licitatie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vinzare, unitatile beneficiaza de un comision de pina la 1%.
Art. 3. Spatiile destinate activitatilor de comert si de prestari de servicii, de mica industrie si oricaror alte activitati similare, situate in constructiile de locuinte in curs de executie si aflate in proprietatea regiilor autonome specializate in administrarea locuintelor sau ale consiliilor locale, pot fi vindute la licitatie publica, in conditiile art. 2.
La oferte egale beneficiaza de prioritate la adjudecarea prin licitatie a spatiilor prevazute la alin. 1 persoanele fizice si juridice care au incheiat conventii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru inchirierea respectivelor spatii, daca, in baza unei autorizatii de constructie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrari de constructii sau instalatii in vederea finalizarii acestor spatii.
Pretul de la care incepe licitatia se stabileste in conditiile prevazute la art. 2 alin. 5.
Spatiile prevazute la alin. 1, aflate in proprietatea societatilor comerciale, sint considerate active si se pot vinde potrivit legii.
Art. 4. Garajele construite din fondurile statului sau din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere.
Pretul de vinzare al acestor spatii se stabileste in conditiile art. 2 alin. 5 si se achita integral la perfectarea contractului de vinzare-cumparare.
Art. 5. Persoanele fizice sau juridice care au dobindit dreptul de proprietate asupra unor constructii in curs de executie sint obligate sa obtina, potrivit legii, autorizatia pentru continuarea lucrarilor si sa asigure executarea acestora in conditiile si la termenele prevazute in autorizatie.
Art. 6. Locuintele construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de inchiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartitie, precum si cele care au ca titular de contract de inchiriere o persoana juridica pot fi vindute prin licitatie publica organizata de consiliile locale sau agentii economici care detin spatiile respective. La stabilirea pretului de la care incepe licitatia sint aplicabile dispozitiile art. 2 alin. 5.
Se excepteaza de la vinzarea prin licitatie publica locuintele realizate din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de inchiriere o persoana juridica cu scop nelucrativ care utilizeaza spatiul exclusiv in scopul pentru care i-a fost inchiriat.
Art. 7. Locuintele construite din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, altele decit locuintele de interventie, vor fi vindute titularilor contractelor de inchiriere, la cererea acestora, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi.
Art. 1 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
Beneficiaza de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sint angajatii unitatilor proprietare.
Evaluarea si vinzarea locuintelor prevazute la alin. 1, conform Decretului-lege nr. 61/1990 si prezentei legi, se fac de catre unitatile proprietare sau de catre unitatile specializate in vinzarea locuintelor, pe baza de contract de prestari de servicii cu un comision de 1% calculat la pretul de vinzare.
Prin locuinte de interventie se inteleg locuintele situate in incinta unitatilor economice sau bugetare de stat, cit si cele legate nemijlocit de indeplinirea atributiilor de serviciu ale persoanelor care le ocupa.
Art. 8. Constructiile prevazute in art. 7, in curs de executie si nerepartizate nominal pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi vindute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au in proprietate, in conditiile art. 2.
Art. 9. Sumele incasate din vinzarea locuintelor, potrivit art. 6, 7 si 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuintelor.
Diferentele ramase dupa rambursarea creditelor prevazute in alin. 1 si plata dobinzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finantarea investitiilor, pentru finalizarea constructiilor de locuinte in curs de executie, care vor ramine si in viitor in proprietatea unitatilor economice si bugetare de stat.
In cazul in care dobinzile anuale la creditele aferente locuintelor construite din fondurile unitatilor economice, vindute potrivit art. 7, nu pot fi acoperite integral din sumele obtinute potrivit alin. 1, diferentele se acopera din incasarile la bugetul de stat potrivit art. 12, in limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
Art. 10. In cazul in care intr-o cladire sint mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie, o data cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobindeste si dreptul de proprietate pe cote-parti de constructii si instalatii, precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decit in comun.
Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobindeste indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata locuinta si spatiul cu alta destinatie.
Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobindeste si asupra terenului aferent cladirii, asa cum a fost el determinat prin autorizatia de construire. Valoarea acestei cote se include in pret.
Pentru persoanele care dobindesc locuinte in blocuri, in conditiile art. 1, art. 2 alin. 4 si art. 7 din prezenta lege, atribuirea terenului se face in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
Persoanele care nu pot dobindi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente pe toata durata existentei cladirii.
Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1, 3 si 4 se determina pe cote, proportional cu suprafata construita a locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie.
Art. 11. In cazul vinzarii locuintelor prevazute in art. 1, art. 2 alin. 4 si art. 7, cu plata in rate a pretului, la incheierea contractului se va achita un avans minim de 10% din pretul locuintei.
Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintei se vor esalona pe o perioada de maximum 25 de ani, cu o dobinda anuala de 4%.
Nu pot cumpara locuinte cu plata pretului in rate persoanele care, in familia lor, au alta locuinta proprietate personala.
Familiile care detin mai multe locuinte cu chirie pot cumpara, in conditiile prezentei legi si ale Decretului-lege nr. 61/1990, la alegere, doar una dintre ele.
Art. 12. Avansul se incaseaza de catre unitatile vinzatoare o data cu incheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobinzile aferente, se vor achita astfel:
a) de catre salariati, prin retinerea pe statul de plata la chenzina a doua;
b) de catre pensionari, prin retineri din pensie;
c) de catre alte categorii de cumparatori, prin achitarea la ghiseele C.E.C., in contul prevazut in contract.
Sumele incasate din avans si din ratele lunare ale pretului pentru locuintele construite din fondurile statului vor fi repartizate astfel: 50% la bugetul de stat si 50% la bugetul local.
Sumele rezultate din incasarea dobinzii, in cazul locuintelor construite din fondurile statului, se varsa la bugetul de stat, dupa retinerea, de catre unitatile proprietare sau vinzatoare, a cheltuielilor pentru urmarirea si tinerea evidentei ratelor, care se vor incadra intr-o cota de o patrime din dobinda prevazuta la art. 11 alin. 2.
Art. 13. Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani, titulari de contract de inchiriere sau de repartitie, incheiat sau, dupa caz, emisa pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dobinda va fi de 2%.
Art. 14. De prevederile art. 13 beneficiaza si persoanele prevazute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum si persoanele prevazute la art. 6, 7 si 8 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie l989.
Art. 15. Prevederile art. 11 se aplica la contractele cu plata in rate a pretului, care se vor incheia cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
In cazul neachitarii la termenele stabilite a ratelor lunare din pretul locuintei, cumparatorul va plati o dobinda de 8% pe an asupra acestor rate.
In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, unitatea vinzatoare va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.
Pina la achitarea integrala a pretului, locuinta dobindita in conditiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fara autorizarea prealabila a unitatii vinzatoare. Unitatea vinzatoare isi garanteaza plata prin inscrierea ipotecii asupra locuintei, in conditiile legii.
Art. 16. Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completeaza cu preturile de vinzare ale locuintelor cu confort redus, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta lege.
Art. 17. Locuintele si constructiile prevazute de prezenta lege pot fi cumparate numai de persoane fizice cu cetatenie romana sau de persoane juridice care au sediul in Romania.
Art. 18. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum si conditiile in care se vor organiza licitatiile prevazute la art. 2, 3 si 6.
Art. 19. Contractele de vinzare-cumparare ale locuintelor care nu au fost construite din fondurile statului, ci au fost trecute in aceasta proprietate, cele de vinzare-cumparare ale locuintelor de serviciu apartinind societatilor comerciale si regiilor autonome, care contravin prevederilor prezentei legi, precum si orice alt contract incheiat cu incalcarea dispozitiilor Decretului-lege nr. 61/1990 sint lovite de nulitate absoluta.
Nulitatea poate fi invocata de orice persoana si pe orice cale.
Prefectii vor organiza depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumparatorilor se va retine chiria aferenta perioadei de la contractare si pina la restituire. Sumele restituite nu sint purtatoare de dobinzi si nici nu se actualizeaza.
Art. 20. Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.
Nivelul dobinzilor la imprumuturile contractate in baza Decretului-lege nr. 61/1990 ramine cel prevazut in acel act normativ.Legea nr.112/1995


Legea 112/1995
publicata in Monitorul Oficial nr. 279 din 29 noiembrie 1995Legea nr. 112/1995, publicata in Monitorul Oficial nr. 279 din 29 noiembrie 1995
Art. 1
Fostii proprietari persoane fizice ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii prevazute din prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii.
Art. 2
Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de restituirea in natura, prin redobandirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor in care locuiesc in calitate de chiriasi sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despagubiri in conditiile art. 12.
In cazul apartamentelor trecute in proprietatea statului pentru care s-au primit despagubiri, daca sunt ocupate de fostii proprietari sau sunt libere, ele se restituie in natura.
Redobandirea dreptului de proprietate este conditionata de restituirea sumei primite cu titlu de despagubire, actualizata in conditiile prevederilor art. 13.
Art. 3
Prin apartament, in sensul prezentei legi, se intelege locuinta compusa din una sau mai multe camere, cu dependintele, garajele si anexele gospodaresti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivnite, magazii si altele asemenea, indiferent daca sunt situate la acelasi nivel sau la niveluri diferite si care, la data trecerii in proprietatea statului, constituia o singura unitate locativa de sine statatoare, asa cum a fost determinata prin constructie.
Apartamentul, astfel cum a fost definit in alin. 1, ramane considerat ca atare, indiferent daca, ulterior trecerii in proprietatea statului, s-au efectuat modificari constructive interioare ori a fost luat in evidenta ca reprezentand doua sau mai multe apartamente.
Pentru adaugarile, supraetajarile, dotarile, utilitatile si orice alte constructii, care exced apartamentul trecut in proprietatea statului, cat si pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplica prevederile art. 13.
Art. 4
De prevederile prezentei legi beneficiaza cetatenii romani.
Art. 5
Daca fostul propietar sau mostenitorii acestuia locuiau la data de 22 decembrie 1989 in calitate de chiriasi in apartamentele trecute in proprietatea statului, ei devin proporietarii apartamentului locuit, in conditiile prezentei legi.
In cazul in care mai multi mostenitori locuiau la data de 22 decembrie 1989 fiecare intr-un apartament trecut in proprietatea statului de la fostul proprietar, ei devin proprietarii apartamentului respectiv.
Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia, daca locuiau la data de 22 decembrie 1989 in acelasi apartament cu alti chiriasi, devin proprietarii intregului apartament, astfel cum acesta este definit in art. 3. Evacuarea chiriasilor si punerea in posesie a proprietarilor se vor face numai dupa acordarea efectiva a unei locuinte corespunzatoare de catre autoritatile publice sau de catre proprietar.
Mostenitorii, in sensul prezentei legi, sunt socotiti de drept acceptantii succesiunii de la data depunerii cererii prevazute la art. 14.
Daca rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata locuiau la 22 decembrie 1989 cu chirie in apartamentele preluate de catre stat de la acesta, apartamentele devin proprietatea lor, cu consimtamantul scris al proprietarului, daca le locuiesc si la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Consimtamantul va fi dat in forma autentica.
Art. 6
Pe data ramanerii definitive a hotararii comisiei prevazute la art. 15, prin care s-a dispus restituirea in natura a apartamentului, se compenseaza de drept fara indeplinirea conditiilor stabilite de Codul civil cheltuielile necesare, utile si voluptorii efectuate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, in calitate de chiriasi, si de unitatea care a administrat apartamentul, tinand seama si de prevederile art. 3.
Contractele de inchiriere dintre fostii proprietari, mostenitorii lor, precum si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata si unitatea care a avut in administrare apartamentul inceteaza, de drept, pe aceeasi data.
Art. 7
Contractele de inchiriere incheiate in baza Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, pentru apartamentele din imobilele prevazute la art. 1, se prelungesc, de drept, pe o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii comisiei prevazute la art. 15 ultimul alineat.
Chiriasii prevazuti la art. 5 alin. 3 vor beneficia, in perioada de prelungire a contractelor de inchiriere, de prevederile legale in vigoare referitoare la construirea unei locuinte proprii prin sprijinul statului de prioritate in atribuirea unei locuinte din fondul administrativ de autoritatile publice locale.
Nu beneficiaza de prevederile alin. 1 si 2 si poate fi evacuat dupa trecerea unui an de la intrarea in vigoare a prezentei legi:
• a) chiriasul titular sau membrii familiei sale sot, sotie, copii minori care au dobandit ori au instrainat dupa 1 ianuarie 1990, in localitatea de domiciliu, o locuinta corespunzatoare normelor stabilite prin Legea nr. 5/1973;
• b) chiriasul care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta corespunzatoare, potrivit Legii nr. 5/1973;
• c) chiriasul care subanchiriaza locuinta fara consimtamantul proprietarului;
• d) chiriasul care a schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a apartamentului, fara consimtamantul proprietarului.
Fostii proprietari sau mostenitorii lor si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, care beneficiaza de prevederile art. 5 alin. 3, se subroga, pe data prevazuta la art. 6, in drepturile si obligatiile legal-nascute ale celor care au detinut anterior, cu chirie, apartamentul.
Nivelul chiriilor este cel stabilit prin lege.
Orice litigii intre proprietar si chiriasi sunt de competenta exclusiva a instantelor de judecata.
Art. 8
Pentru cheltuielile efectuate de chiriasi cu compensare pe seama chiriei, in conditiile legii, care au la baza documente si evidente corespunzatoare la unitatile care au detinut apartamentele, se va continua compensarea din chiria datorata noului proprietar.
Art. 9
Chiriasii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie in natura fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pot opta, dupa expirarea termenului prevazut la art. 14, pentru cumpararea acestor apartamente cu plata integrala sau in rate a pretului.
De prevederile alineatului precedent beneficiaza si chiriasii care ocupa spatii locative realizate prin extinderea spatiului initial construit.
In cazul vanzarii apartamentelor cu plata in rate, la incheierea contractului se va achita un avans de minimum 30% din pretul apartamentului. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor esalona pe o perioada de maximum 15 ani, cu o dobanda reprezentand jumatate din dobanda de referinta stabilita anual de Banca Nationala a Romaniei.
Tinerii casatoriti, in varsta de pana la 30 de ani, precum si persoanele trecute de 60 de ani vor plati un avans de 10%, iar plata in rate lunare se esaloneaza pe o perioada de maximum 20 de ani.
Comisionul cuvenit unitatilor specializate care evalueaza si vand apartamente este de 1% din valoarea acestora.
Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor sot, sotie, copii minori care au dobandit sau au instrainat o locuinta proprietate personala dupa 1 ianuarie 1990, in localitatea de domiciliu.
Chiriasii care nu dispun de posibilitati materiale pentru a cumpara apartamentul in care locuiesc pot sa ramana in continuare in spatiul locativ respectiv, platind chiria stabilita prin lege.
Apartamentele dobandite in conditiile alin. 1 nu pot fi instrainate 10 ani de la data cumpararii.
Art. 10
Sunt exceptate de la vanzare apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, beneficiaza de dotari speciale, cum sunt: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica.
Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, cele declarate monumente istorice si din patrimoniul national, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari.
Art. 11
Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si ale art. 10 sunt lovite de nulitate absoluta.
Art. 12
Fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora sunt indreptatiti sa solicite acordarea de despagubiri pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente sau, desi indeplinesc conditiile pentru restituirea in natura, sa opteze pentru acordarea de despagubiri.
Art. 13
Valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora, pentru apartamentele nerestituite in natura, precum si pretul de vanzare, dupa caz, se stabilesc pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, ale Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, iar valoarea terenurilor aferente, pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665 din 28 februarie 1992, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu completarile ulterioare. La valorile astfel calculate se vor aplica coeficientii de actualizare, care nu vor fi mai mici decat coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii pe economie.
Valoarea totala a apartamentului restituit in natura si a despagubirilor cuvenite pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente nu poate depasi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioada de 20 de ani, calculata la data stabilirii despagubirii.
In cazul in care fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia ori rudelor pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata li se restituie in natura un apartament conform prevederilor art. 2, a carui valoare, calculata potrivit alin. 1, depaseste suma prevazuta la alin. 2, ei nu pot fi obligati sa plateasca diferenta.
Plata despagubirilor se face de catre Ministerul Finantelor, prin serviciile publice descentralizate ale acestuia, de la nivelul judetelor, municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, in conturile bancare sau C.E.C., indicate de beneficiarii despagubirilor, pe baza actului prin care se dispune acordarea despagubirii si comunicat conform art. 19, dupa 12 luni de la incheierea lucrarilor de evaluare, dar nu mai tarziu de 24 de luni.
Valoarea despagubirilor stabilite in conditiile anterioare se actualizeaza la data platii, luand ca baza salariul mediu pe economie din ultima luna a trimestrului expirat.
La dispozitia Ministerului Finantelor se constituie fondul extrabugetar pentru asigurarea punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, care se va alimenta din:
• a) sumele obtinute de vanzarea apartamentelor care nu s-au restituit in natura, reprezentand plati integrale, avansuri, rate si dobanzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor;
• b) sumele obtinute din lansarea unor imprumuturi de stat cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publica.
Din fondul astfel constituit se vor efectua cheltuieli in urmatoarea ordine:
• a) plata despagubirilor cuvenite in conditiile prezentei legi proprietarilor si mostenitorilor acestora;
• b) plati pentru restituirea imprumuturilor contractate si plata costurilor care decurg din aceste imprumuturi de stat;
• c) construirea de locuinte, care sa fie repartizate cu prioritate chiriasilor aflati in situatia prevazuta la art. 5 alin. 3.
Art. 14
Persoanele indreptatite la restituirea in natura a apartamentelor sau, dupa caz, la acordarea de despagubiri vor depune cereri in acest sens, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii.
Art. 15
Cererile prevazute la art. 14 vor fi adresate comisiei consiliului local, constituita potrivit art. 16, pe raza caruia se afla situat apartamentul in cauza.
Cererea trebuie sa cuprinda datele complete de identificare a solicitantului, calitatea de proprietar sau de mostenitor al acestuia, dupa caz, mentiunea ca s-a adresat sau urmeaza sa se adreseze cu o cerere similara si altor comisii (judetene, a municipiului Bucuresti, a sectorului agricol Ilfov), precum si orice alte mentiuni care sa-l ajute sa intre in posesia apartamentului sau a despagubirilor ce i se cuvin. La cererea astfel formulata, petitionarul este obligat sa anexeze copie legalizata de pe actul care face dovada dreptului sau de proprietate ori al defunctului pe care-l mosteneste asupra apartamentului solicitat sa i se restituie in natura sau pentru care urmeaza sa primeasca despagubiri, copia de pe contractul de inchiriere, in cazul in care solicita sa i se restituie in natura apartamentul pe care il detine cu acest titlu, precum si orice alte acte pe care le considera necesare in realizarea dreptului sau.
In cazul in care, dupa adoptarea hotararii comisiei judetene, apar alte persoane cu vocatie succesorala, litigiul se solutioneaza potrivit dreptului comun.
In cazul in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia solicita despagubiri pentru apartamente situate in judete diferite, ei vor mentiona in cerere comisia judeteana pe care o aleg pentru stabilirea acestora. Comisia aleasa va cere relatiile necesare, inclusiv evaluarea de la comisiile judetene in a caror raza sunt situate apartamentele, in vederea stabilirii cuantumului despagubirii in conditiile prezentei legi.
Hotararile pentru restituirile in natura se emit de comisiile judetene pe a caror raza se afla apartamentele.
Art. 16
In termen de 45 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, consiliile locale, orasenesti sau municipale, dupa caz, propun constituirea comisiilor speciale investite cu competenta de a primi cererile si a verifica actele.
Comisiile se numesc prin ordinul prefectului in termen de 15 zile de la inregistrarea propunerilor.
Propunerile acestor comisii, impreuna cu cererile si documentele depuse de fostii proprietari sau mostenitorii acestora si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, se vor transmite, in termen de 30 de zile, comisiei judetene.
Comisia judeteana pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este formata din:
• presedinte: presedintele consiliului judetean;
• membri: notarul public sau delegatul acestuia;
• directorul general al directiei judetene a finantelor publice si controlului financiar de stat;
• directorul directiei judetene de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului;
• seful serviciului contencios al consiliului judetean;
• 2-6 specialisti din domeniile; gospodarie locativa si expertizari in constructii si terenuri;
• secretar secretarul consiliului judetean.
In acelasi mod se vor constitui comisiile pentru municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, conduse de primarul general si, respectiv, presedinte.
Componenta nominala a comisiilor prevazute la acest articol se va stabili prin ordin al prefectilor.
Art. 17
Comisiile constituie potrivit art. 16 alin. 4 vor stabili, in termen de 60 de zile de la primirea propunerilor transmise de comisiile locale, dreptul fostilor proprietari sau al mostenitorilor acestora si al rudelor pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata pentru restituirea in natura, acordarea de despagubiri, cuantumul acestor despagubiri si vor emite hotarari in acest sens. In termen de 5 zile, hotararile vor fi comunicate, in scris, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, chiriasilor din apartamentele care se vor restitui in natura, precum si persoanelor juridice care detin apartamentele. Evaluarea apartamentelor se va face de catre comisii tehnice de specialitate desemnate de comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov.
Comisiile hotarasc cu votul majoritatii membrilor lor.
Art. 18
Hotararile comisiilor judetene, ale comisiei municipiului Bucuresti si ale comisiei sectorului agricol Ilfov sunt supuse controlului judecatoresc, potrivit legii civile, si pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare. Membrii comisiilor judetene, ai comisiei municipiului Bucuresti, ai comisiei sectorului agricol Ilfov si ai comisiilor locale, precum si toti functionarii publici implicati in aplicarea prezentei legi, care indeplinesc cu intarziere, gresit, sau nu indeplinesc atributiile ce le revin, raspund, dupa caz, disciplinar, material sau penal.
Art. 19
Hotararile comisiilor judetene, ale comisiei municipiului Bucuresti, ale comisiei sectorului agricol Ilfov, precum si hotararile judecatoresti, ramase definitive, se comunica petitionarului si primarului comunei, orasului, municipiului Bucuresti, dupa caz.
Hotararile judecatoresti ramase definitive se comunica si comisiilor care au emis hotararile ce au facut obiectul judecatii.
Art. 20
Actele prevazute la art. 19 se transmit, in original, beneficiarilor si, in copie, serviciilor publice descentralizate mentionate la art. 13 alin. 4.
Art. 21
O data cu restituirea in natura si dobandirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobandeste si dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, asa cum au determinate la data trecerii in proprietatea statului, cu exceptia suprafetelor ocupate si aferente altor constructii si dotari edilitare realizate, cu aprobari legale, dupa aceasta data.
Art. 22
In cazul in care apartamentul care se restituie in natura se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente, fostii proprietari sau mostenitorii lor dobandesc cota-parte din proprietatea indiviza asupra tuturor partilor de constructii si instalatii, precum si asupra dotarilor, care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun.
Cota de proprietate se dobandeste indiferent de cladirea, scara sau etajul la care este situat apartamentul.
In privinta terenurilor, dispozitiilor alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator.
Cotele de proprietate la care se refera prezentul articol se determina proportional cu suprafata construita.
In baza hotararii comisiei judetene si a hotararii judecatoresti, definitive, dupa caz, beneficiarul restituirii in natura a apartamentului va cere inscrierea dreptului sau in evidentele de publicitate. Hotararile comisiei judetene sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva, constituie titlu de proprietate.
Art. 23
Procedurile speciale si cele pentru obtinerea documentatiilor necesare realizarii drepturilor prevazute de prezenta lege, precum si formele de publicitate imobiliara sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 24
Rezolvarea cererilor privind restituirea in natura sau despagubirea pentru imobilele cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului se face numai in temeiul prevederilor prezentei legi.
Hotararile judecatoresti cu privire la imobilele prevazute la art. 1 din prezenta lege, ramase definitive si irevocabile, vor putea fi atacate cu recurs in anulare, intemeiat pe dispozitiile art. 330 din Codul de procedura civila.
Art. 25
Prin legi speciale se vor reglementa situatiile juridice ale altor imobile decat cele care fac obiectul prezentei legi, trecute in proprietatea statului inainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor initiala, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publica.
Art. 26
Fostii proprietari ai imobilelor cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, cu plata unor despagubiri, nu mai beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 2 alin. 2.
Masurile reparatorii prevazute de prezenta lege nu se aplica in cazul imobilelor cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului prin hotarari judecatoresti penale ori in temeiul Legii nr. 18/1968.
Suprafetele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 in posesia acestora si care depasesc suprafata aferenta constructiilor, raman in proprietatea statului.
Art. 27
Dreptul de a fi despagubit, potrivit dispozitiilor prezentei legi, se acorda si fostilor proprietari, respectiv mostenitorilor lor, ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice dupa 6 martie 1945, care au fost instrainate pana la 22 decembrie 1989, prin vanzare-cumparare ori prin alte forme unor persoane fizice.
Art. 28
In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. Guvernul va stabili, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a legii.
Art. 29
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.Lista expertiza grad seismic (imobile cu bulina)


 Lista cladirilor experizate tehnic - CONSOLIDATE
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa I de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12)
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa II de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12)
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa III si Clasa IV de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12)
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in categorii de urgente, conform Normativului P100-92 (neincadraten in clasa de risc seismic corespunzatoare, conf. cap. 11 si 12)

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC CONSOLIDATE
Detalii si informatii pot fi obtinute de la P.M.B. - Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana - Directia de Investitii - Serviciul Consolidari
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3. Telefon: 021-305.55.55 interior 2601; 2608
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strada CA ROSETTI 25 2 1933 S+P+8 36 4,013 1993 PR. BUC. - S. CARAMAN; D. BADEA consolidat
PVTL 438/22.05.2007

2 Strada ION BREZOIANU 44 1 1937 P+9 28 2,532 1997 MIRALEX - A. PRETORIAN - ICI 1999 consolidat
PVTL
4349/5081/24.10.2007
3 Strada IULIU BARASCH 12 3 1936 S+P+6+M 15 1,640 1994 D. STANCIULESCU consolidat - PVTL nr. 17
/ 10.09.2003

4 Bulevardul LASCAR CATARGIU 15A 1 1934 S+P+5+Pd 17 2,351 1998 MIDA - M. STOENESCU - IRPOMET consolidat
PVTL nr. 8/05.08.2004;
PV-Receptie finala nr.
574/17.08.2006
5 Strada MIHAI EMINESCU 17 1 1937 S+P+7+M 40 6,050 1995 PROCEMA - H. DUGAN - IPROMET 1999 consolidat - PVTL nr.
3552 / 30.11.2006

6 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 25 1 1928 2S+P+11E 98 12,318 1994 PR. BUC. - SILVIA CARAMAN consolidat - PVTL nr.
547 / 25.11.2005

7 Strada PALEOLOGU 3 2 1936 P+5 20 3,414 1993 CONCEPT - N. TUDOSE - ICI 1999 consolidat - PVTL nr. 10
/ 14.10.2004

8 Strada SALCAMILOR 12 2 1936 S+P+4+M 10 2,396 1993 ORION - M. URSACHESCU consolidat
AC 208/19S/25.03.2004

9 Strada VASILE PAUN 5 5 1930 S+P+5+M 12 1,615 1995 N. TUDOSE consolidat - PVTL nr. 13
/ 16.06.2003

10 Calea VICTORIEI 33-35 1 1930 S+P+5+M 66 4,800 1993 PROMO - V. NEDRITA; PR. BUC. 2001 Consolidat
PVTL nr. 3403 /
19.09.2008
11 Bulevardul GHEORGHE MARINESCU 3 5 1940 S+P+6 20 1,750 1997 A. CAZACLIU consolidat - PVTL nr. 1 /
05.04.2004

12 Strada CA ROSETTI 44 2 1933 S+P+3E+Ma 10 1,030 1993 PROIECT BUC. - A. SIMION consolidat
AC 20/2R/20.03.2001
PVTL 7875/05.03.2004
13 Strada PETRE CRETU 68 1 1936 S+P+1E+Ma 3 651 1993 NAVODARIU - M. NAVODARIU - Consolidat - PVTL nr.
PROEXINV 1995 01/05.12.2007

14 Strada PLANTELOR 45 2 1895 S+P+1E+Ma 3 147 1993 IPCT - M. URSACHESCU consolidat
CORP B AC
1059/114P/02.09.2004
PVTL
75010/6409/30.12.2005
LT­18.11.2008 Pagina 1 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Strada RADU CALOMFIRESCU 13 3 1891 S+P+1E 5 823 1993 REMON - L. SPOIALA Consolidat - PVTL nr.
1/29.06.2004

16 Strada LOUIS PASTEUR 30 5 1936 S+P+3E+Ma 8 1,283 1997 MIDA - E. TITARU consolidat - PVTL din
31.07.2008; Aut. constr.
nr. 787P/22.11.2004
TOTAL arie construita desfasurata (mp) 46,813


TOTAL apartamente 391


LT­2008
LT­18.11.2008 Pagina 2 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strada ALEXANDRU BELDIMAN 1 5 1940 S+P+9 82 8,800 1993 PROCEMA - R. DIAMANDOPOL
2 Strada ALEXANDRU XENOPOL 3 1 1940 P+8 19 4,451 1994 PR. BUC. - G. NICULESCU
3 Strada ANASTASIE SIMU 6 1 1935 P+7 32 5,700 1993 PR. BUC. - V. GEORGESCU
4 Strada ARCULUI 4 2 1932 S+P+7 26 929 2000 PR. BUCURESTI - NEER I. NICULAE
5 Strada ARMENEASCA 28 2 1935 P+5+M 6 1,280 1999 MIDA - MARIANA STOENESCU in program executie
6 Strada ARMENEASCA 28A 2 1935 P+5 8 1,200 1999 ICI - DINU CIOBOTARU in program executie
7 Strada AUREL VLAICU 39 2 1940 P+6 36 5,041 1993 MIDA - E. TITARU
8 Strada BATISTE 5 2 1938 2S+P+10 26 3,065 1993 MIDA - EMILIAN C. TITARU in proiectare
9 Strada BISERICA AMZEI 8 1 1935 P+4+M 20 2,081 1997 INSTANT - IORGU NICULA
10 Strada BISERICA ENEI 14 1 1936 S+P+5 29 2,905 1993 PR. BUC. - EUGENIU IORDACHESCU in program proiectare
11 Strada BLANARI 14 3 1935 P+5 40 2,645 1993 PROIECT - CONDRUT (D. BADEA?)
12 Strada BOCSA 3 2 1932 P+5 25 2,875 1995 IPSC - MARIN TEODOR
13 Strada BOTEANU 3A 1 1936 P+8+M 56 6,006 1995 A. PRETORIAN in program executie
14 Strada BOTEANU 3B 1 1935 P+7 34 4,587 1995 D. GHIOCEL - METROU - I. NICULA in program executie
15 Strada CADEREA BASTILIEI 5 1 1938 S+P+7 41 3,457 1994 PR. BUC. - G. NICULESCU
16 Strada CAIMATEI 18 2 1936 P+5 13 2,073 1998 ROCOM - R. VASILESCU
17 Bulevardul CAROL I 47 2 1934 P+8 23 2,784 1993 CONCEPT 1993 - N. TUDOSE
18 Bulevardul CAROL I 51 2 1929 S+D+P+7 30 5,105 2001 ICI - G. ARSENIE
19 Bulevardul CAROL I 63 2 1937 S+P+5+M 16 1,764 1993 CONCEPT - N. TUDOSE - E168 - in proiectare
20 Bulevardul CAROL I 86 2 1939 P+8 18 3,230 1994 NEICU - D. POPESCU
21 Bulevardul DACIA 43 1 1930 S+P+5+M 10 1,671 1997 PR. BUC. - V. GEORGESCU
22 Bulevardul DACIA 53 1 1938 S+P+8 17 1,435 1997 IPROLAM - H. KOBER
23 Bulevardul DACIA 85 2 1935 S+P+5 11 1,945 2001 PROIECT - A. SIMION in proiectare
24 Strada DI MENDELEEV 17 1 1935 P+6 47 5,699 1993 PROCEMA - E. TITARU in executie
25 Strada DIANEI 2 2 1930 P+5 12 1,320 1993 ORION - P. VERNESCU
26 Strada DIMITRIE BOLINTINEANU 5 3 1936 P+6 44 5,239 1994 IPCT - D. STANCIULESCU
27 Strada DIONISIE LUPU 53 1 1937 P+7 13 2,461 1994 PR. BUC. - L. NEAGOE
28 Strada DIONISIE LUPU 55 1 1936 P+5+M 13 1,410 1993 PR. BUC. - EUGENIU IORDACHESCU
29 Strada DOAMNEI 5 3 1934 P+10+M 25 2,750 1993 G. NICULESCU
30 Strada EFORIEI 8 5 1940 P+8+M 58 4,985 1996 CONSTANTIN TARHON in program proiectare
31 Strada EPISCOPIEI 5 1 1936 D+P+6 17 2,335 1993 IPCT - DAN CAPATANA
32 Strada FRANCEZA 9 3 1910 S+P+6 45 6,116 1993 METROU - N. ALEMAN in program proiectare
33 Strada FRANCEZA 52 3 1934 P+5+M 25 6,070 1994 NEICU - D. POPESCU
34 Strada GEORGE ENESCU 21 1 1932 P+5+M 12 1,330 1999 IPSC - MARIN TEODOR in program proiectare
35 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 12-14 1 1929 P+7÷9 54 12,200 1993 PR. BUC. - M. NAVODARIU in proiectare
LT­18.11.2008 Pagina 3 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 20 1 1946 P+9 52 7,053 1996 PR. BUC. - M. NAVODARIU in program proiectare
37 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 27 1 1935 P+8+M 36 6,405 1997 INSTANT - I. NICULA
38 Calea GRIVITEI 33 1 1930 P+7+M 24 3,683 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
39 Calea GRIVITEI 107-109 1 1934 P+5 44 5,200 1996 IPROLAM - S. CARACOTI
40 Strada HRISTO BOTEV 3 3 1923 P+7 14 4,625 1994 NEICU - D. POPESCU
41 Bulevardul IC BRATIANU 5 3 1936 S+P+8 26 2,235 1993 GHEORGHE AFANASENCO in program executie
42 Strada IOAN FILITTI 6 3 1930 P+5+M 12 1,690 1993 ING. CIV. - G. DRUGEA
43 Strada ION BREZOIANU 6 5 1936 P+8 31 1,486 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
44 Strada ION BREZOIANU 38 1 1934 S+P+5 9 1,542 1995 MIHAI URSACHESCU - ICI 2000 in program executie
45 Strada ION BREZOIANU 38A 1 1936 D+P+6+M 17 2,599 1993 PR. BUC. - S. CARAMAN
46 Strada ION CAMPINEANU 9 1 1915 P+6+M 25 3,155 1995 PR. BUC. - V. GEORGESCU in program executie
47 Strada ION CAMPINEANU 12 1 1925 S+P+6 18 1,909 2007 NICULESCU T. GABRIEL
48 Strada ION CAMPINEANU 22 1 1938 P+8 59 3,930 1996 CONSTANTIN TARHON in program proiectare
49 Strada ION GHICA 3 3 1938 P+8 53 5,835 1993 MIDA - S. ALTENLIU; E. TITARU
50 Strada JEAN LOUIS CALDERON 2 2 1910 S+P+Mz+5E 22 3,745 1993 IPCT - M. URSACHESCU; (D. in proiectare
STANCIULESCU)
51 Strada JEAN LOUIS CALDERON 59 2 1935 S+P+M+7 19 3,706 1993 MIDA - E. TITARU
52 Strada JEAN LOUIS CALDERON 61 2 1930 P+5 13 2,404 1993 A. PRETORIAN - IPCT - STANCIULESCU

53 Strada JULES MICHELET 1 1 1937 P+7+M 17 2,065 1996 IPROLAM - N. GHITA
54 Strada JULES MICHELET 2-6 1 1940 P+6+M 12 2,447 1997 PR. BUC. - M. NAVODARIU in program proiectare
55 Piata LAHOVARI 5A 1 1935 P+7 18 2,955 1997 PROCON - S. PICULESCU
56 Strada LIPSCANI 94 3 1930 P+5 16 2,017 1993 PRODOMUS - S. ALTENLIU
57 Strada LONDRA 16-20 1 1924 S+P+4+M 104 10,322 1993 LEMAN - A. PROGRESEANU; M.
STOENESCU
58 Strada MANTULEASA 42 2 1932 P+7 30 4,232 1993 PR. BUC. - G. NICULESCU
59 Strada MARIA ROSETTI 55 2 1934 P+8+M 20 2,105 1997 MIRALEX - ALEXANDRINA PRETORIAN in program executie
60 Strada MIHAI VODA 15 5 1914 P+6 15 1,878 1997 CONCEPT - N. TUDOSE in program proiectare
61 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 43 5 1937 P+7 16 1,740 1998 ICI - M. URSACHESCU
62 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 49 5 1938 P+7 83 2,590 1998 SIGMA - M. URSACHESCU
63 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 51 5 1929 P+7 43 7,353 1993 C. NICUT in program executie
64 Calea MOSILOR 42 3 1930 P+4+M 4 442 1993 PROCEMA - A. NEFIAN
65 Calea MOSILOR 96 2 1900 S+P+5+M 11 2,500 1993 I. VÎRSA in proiectare
66 Calea MOSILOR 131 2 1938 P+5+M 29 1,868 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU in program proiectare
67 Calea MOSILOR 133 2 1938 S+P+7E 16 2,024 1994 PR. BUC. - D. POPESCU in program proiectare
68 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 7 1 1933 S+P+6E 15 2,730 1998 MIRALEX - A. PRETORIAN
69 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 24 1 1928 S+P+12 119 12,031 1995 METROU - I. NICULA (N.TOPA) in executie
70 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 30 1 1936 S+P+8E+Ma 25 2,756 1999 ICI - MIHAI E. URSACHESCU
71 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 32-34 1 1935 S+P+9E 45 6,996 1998 MIRALEX - ALEXANDRINA I. PRETORIAN in program executie
72 Strada NICOLAE GOLESCU 5 1 1938 P+9 21 1,766 1998 MIRALEX - A. PRETORIAN
73 Strada NICOLAE IORGA 22 1 1939 S+P+6+M 31 3,140 1995 PR. BUC. - A. SIMION in program proiectare
74 Strada NICOLAE IORGA 31 1 1936 S+P+5 19 1,720 1996 PR. BUC. - Leonid NEAGOE in proiectare
LT­18.11.2008 Pagina 4 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 Strada OSTASILOR 4 1 1927 P+5+M; P+4+M 18 2,832 1997 MIRALEX - A. PRETORIAN
76 Strada PITAR MOS 27 1 1936 P+6+M 26 2,722 1997 PRODAN - D. CAPATINA
77 Strada PITAR MOS 29 1 1936 P+6+M 59 4,639 1997 PRODAN - D. CAPATINA
78 Strada PLEVNEI 1 5 1937 P+7+M 58 5,300 1993 PR. BUC. - D. BADEA in proiectare
79 Strada POENARU BORDEA 12-14 4 1937 P+7 24 2,813 1994 MIRALEX - A. PRETORIAN
80 Strada POENARU BORDEA 16 4 1936 S+P+7E 30 3,300 1996 TARHON - CONSTANTIN TARHON in proiectare
81 Strada POIANA NARCISELOR 5 1 1929 P+6+M 22 2,914 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
82 Bulevardul REGINA ELISABETA 44 5 1938 P+7 25 3,821 1993 PR. BUC. - D. BADEA (1995)
(fost Mihail Kogalniceanu 24)
83 Strada SAPIENTEI 1 5 1930 P+5 22 2,189 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
84 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 3 5 1898 S+P+4+M 31 3,640 1993 ROCOM - RODICA VASILESCU in proiectare
85 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 19 1 1930 S+P+6E+M 14 3,637 1997 NICULAE TUDOSE; MARIUS GABOR in proiectare
(2004)
86 Strada SEMILUNEI 8 2 1935 P+5 6 1,465 1999 ICI - D. CIUBOTARIU in program executie
87 Strada SFANTA VINERI 5 3 1933 P+4+M 17 1,300 1993 PAUL VERNESCU (M. Dabija 1998 - Rs1) in proiectare

88 Strada SFANTUL ELEFTERIE 11 5 1936 P+4+M 10 1,295 1997 G. ARSENIE in program executie
89 Strada SIPOTUL FANTANILOR 5 1 1938 P+7 30 3,500 1993 PR. BUC. - A. PAVELESCU
90 Strada SMARDAN 18 3 1940 P+7 31 7,273 1994 NEICU - D. POPESCU
91 Strada SPATARULUI 1 2 1935 P+6 17 2,706 1993 G. NICULESCU
92 Strada SPERANTEI 24 2 1940 P+8 11 1,600 1997 IPROLAM - S. CARACOTI
93 Strada STEFAN LUCHIAN 3 2 1036 P+5+M 9 2,067 1993 MARIN TEODOR?; ICPMRR - V. in program proiectare
GEORGESCU
94 Strada STEFAN LUCHIAN 12C 2 1933 D+P+4+M 8 1,410 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU in proiectare
95 Strada STELEA SPATARU 17 3 1937 S+P+6 52 4,125 1994 IPSC - MARIN TEODOR
96 Strada STIRBEI VODA 16 1 1934 P+7 23 4,414 1994 PR. BUC. - M. NAVODARIU
97 Strada STIRBEI VODA 17 1 1936 P+8 58 4,619 1997 PR. BUC. - M. NAVODARIU in executie
98 Strada STIRBEI VODA 20 1 1935 S+P+6+M 33 3,383 2001 PR. BUC. - G. NICULESCU in proiectare
99 Strada TACHE IONESCU 3 1 1935 S+P+9E 19 2,210 1993 PROMO - APOSTOL ZEFIR (2000) in proiectare
100 Strada TUDOR ARGHEZI 26 2 1939 P+8 26 7,627 1993 MIDA - EMILIAN TITARU
101 Strada TUDOR ARGHEZI 54 2 1924 P+7 19 2,756 1996 IPROLAM - H. KOBER
102 Strada VANATORI 17 5 1938 P+5 8 918 1995 AXA TRADING 2000 - I. NICULA
103 Strada VASILE LASCAR 18 2 1935 S+P+6 35 5,041 1993 MIDA - E. TITARU - Proiect 1999
104 Strada VASILE LASCAR 26-28 2 1937 P+6 28 3,080 1993 ORION - M. DABIJA; P. VERNESCU
105 Strada VICTOR EFTIMIU 9 1 1934 P+8 41 7,905 1994 ICI - NICOLAE TEMELCU in program executie
106 Calea VICTORIEI 2-4 3 1928 P+8 83 11,782 1993 METROU - V. DORDEA in proiectare
107 Calea VICTORIEI 25 3 1936 S+P+12E 49 6,078 1993 ROMPROIECT - M. MIRONESCU
108 Calea VICTORIEI 95 1 1938 P+9+M 51 4,010 1993 CERIC - D. CAPATINA
109 Calea VICTORIEI 101 A+B 1 1937 S+P+10 94 7,572 1994 E. IORDANESCU; IPCT 2004 in executie
110 Calea VICTORIEI 112 1 1939 S+P+Mz+8 27 5,210 1995 PR. BUC. - D. POPESCU in program proiectare
111 Calea VICTORIEI 124 1 1900 S+P+5+M 28 3,377 1997 PROIECT - V. GEORGESCU
112 Calea VICTORIEI 128A 1 1935 S+P+8 59 6,675 1994 PR. BUC. - M. NAVODARIU in executie
LT­18.11.2008 Pagina 5 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
113 Calea VICTORIEI 139 1 1934 S+P+7 30 1,290 1993 IPCT 1995 - R. ANGELESCU
114 Calea VICTORIEI 208 1 1940 P+7+M 44 5,200 1996 PROIECT - M. NAVODARIU
115 Strada VULTURILOR 25 3 1935 P+5 20 2,061 1994 PR. BUC. - A. SIMION


TOTAL arie construita desfasurata (mp) 425,586


TOTAL apartamente 3,467


LT­2008
LT­18.11.2008 Pagina 6 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strada ACADEMIEI 1 3 1905 S+P+2E 0 1,385 1993 GEROM - I. VARSA
2 Bd. ION MIHALACHE 181 1 1937 S+P+2+M 2 430 2005 MIDA INVEST - M. Stoenescu Expertiza Asociatia de
proprietari
3 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 9 1 1929 S+P+2E+Ma 6 915 1993 PROESCOM - E. IORDACHESCU
4 Bulevardul CAROL I 27 2 1910 S+P+2E+Ma 3 755 1993 PR. BUC. - I. LUNGU
5 Bulevardul DACIA 102 2 1936 S+P+5 26 2,261 1993 CONCEPT - C. ARIENESCU
6 Bulevardul FERDINAND I 87 2 1933 S+P+3E 8 708 1993 M. CONDRUT - IPSC 1995
7 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 22 1 1936 S+P+6E+Ma 28 3,625 1995 PR. BUC. - V. GEORGESCU
8 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 29 1 1945 S1+S2+P+M+7E+M 24 6,344 1994 PROCEMA - ION NEGESCU
9 Bulevardul HRISTO BOTEV 14 3 1925 S+P+3E+Ma 6 1,410 1993 MAVICONSTRUCT - A. PROGRESEANU
10 Bulevardul MARASESTI 42 4 1963 S+P+Mz+8E 137 11,766 1996 IPCT - D. CAPATANA
11 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 15-17 5 1920 S+P+3E+Ma 8 1,330 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
12 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 23 (77) 5 1890 S+P+2E+Ma 10 1,100 1996 PR. BUC. - S. CARAMAN
13 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 30 5 1922 S+P+5E; S+P+3E 34 3,752 1993 NICULESCU T. GABRIEL in program proiectare
14 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 91 2 1940 S+P+2E 5 420 1993 ION LUNGU
15 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 113 2 1920 S+P+2E+Ma 7 640 1994 METROU - V. DORDEA
16 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU - corp C 66 2 1910 S+P+2 1 715 1993 NEICU - M. CONDRUT
17 Bulevardul REGINA ELISABETA 24 5 1890 S+P+3E 4 1,350 1993 IPCT - C. NICUT
18 Bulevardul REGINA ELISABETA 35 5 1940 S+P+7E+Ma 17 2,440 1996 SIGMA - A. SIMION
19 Bulevardul REGINA ELISABETA 69 5 1900 S+P+3E 12 807 1995 SIGMA - A. SIMION
20 Bulevardul REGINA MARIA 33-35 4 1900 S+P+1E; 12 1,962 1993 IPCT - A. BRANZEI
S+P+1ES+P+1E+M
a
21 Calea CALARASILOR 99 3 1922 S+P 3 124 1993 SIGMA - A. SIMION
22 Calea FLOREASCA 12 1 1938 S+P+2E+Ma 5 732 1994 PR. BUC. - A. SIMION
23 Calea FLOREASCA 145 1 1936 S+P+2E+Ma 5 1,039 1993 LEMAN - A. NEFIAN - IPSC 1995
24 Calea GRIVITEI 103C 1 1904 S+P+1E; S+P 10 596 1993 IPCT - A. COMANESCU
25 Calea GRIVITEI 125 1 1915 S+P+2E 4 1,054 1993 PCEATC - H. DUGAN - PCEATC 1995
26 Calea GRIVITEI 127C 1 1900 S+P+1E 10 582 1993 IPCT - A. COMANESCU
27 Calea GRIVITEI 238 1 1960 S+P+8E 136 11,568 1996 METROU - N. ALEMAN
28 Calea RAHOVEI 63 4 1894 S+P+1E+Ma 27 2,010 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
29 Calea SERBAN VODA 139 4 1934 S+P+2E 5 2,020 1997 MANCONSTRUCT - A. HRISTOFOROV
30 Calea SERBAN VODA 180 4 1934 S+P+3E 9 977 1997 ANEL - A. NEFIAN
31 Calea VICTORIEI 52 1 1850 S+P+3E 31 3,447 1995 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
32 Calea VICTORIEI 87-89 1 1890 S+P+2E+Ma 25 4,452 1993 PROCEMA - E. TITARU
33 Calea VICTORIEI 214 1 1941 S+P+8E 69 4,250 1994 PR. BUC.
LT­18.11.2008 Pagina 7 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 Intrarea BALCESTI (SF. MINA) 9 CORP 3 1917 P+Ma; P+Ma 2 520 1993 ABRAL - L. SPOIALA
A+B
35 Intrarea ITALIANA 4 2 1932 S+P+3E+Ma 4 832 1993 PR. BUC. - A. SIMION
36 Intrarea NESTOREI 5 4 1914 S+P+1E 1 295 1993 COSIMA - R. ANGELESCU
37 Intrarea NICOLAE VERMONT 6 2 1930 S+P+2E 4 489 1993 M. CONDRUT
38 Intrarea ROMA 3 1 1937 S+P+3E 2 424 1994 PR. BUC. - S. CARAMAN
39 Intrarea SLOBOZIA 6 4 1890; 1940 S+P;S+P+1E 1 168 1993 COSIMA - R. VASILESCU
40 Piata ROMANA 1 1 1907 S+P+1E+Ma 5 800 1999 MIDA - M. STOENESCU
41 Piata ROMANA 5 1 1900 S+P+1E+Ma 11 1,485 1993 LEMAN - A. NEFIAN
42 Piata ROMANA 9 1 1959 S+P+9E 35 4,645 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
43 Soseaua CHITILEI 73 1 1935 S+P+1E 2 275 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
44 Soseaua GIURGIULUI 38 4 1937 S+P+2E 8 756 1993 IPCT - C. BALAN
45 Soseaua PANDURI 30 5 1920 S+P+2E+Ma 4 473 1993 IPCT - A. BRANZEI
46 Soseaua PANDURI 36 5 1938 S+P+3E+Ma 12 808 2004 ROCOM - R. VASILESCU
47 Soseaua STEFAN CEL MARE 31 2 1963 S+P+9E 169 13,759 1993; 1997 IPSC - MARIN TEODOR
48 Soseaua STEFAN CEL MARE 33 2 1963 S+P+9E 169 13,759 1993 IPSC - MARIN TEODOR
49 Soseaua VIILOR 96 5 1926 S+P+3E 24 2,165 1993 IPCT
50 Strada ACADEMIEI 15 1 1890 S+P+3E 10 1,240 1995 CONCEPT - M. IEREMIA
51 Strada ARCULUI 26 2 1935 S+P+4E 9 1,671 1993 SIGMA - ADINA SIMION
52 Strada ARDELENI 16 2 1940 S+P+2E+Ma 6 890 1996 SIGMA - ADINA SIMION
53 Strada ARMENEASCA 17A 2 1932 S+P+3E+Ma 8 1,438 1995 AGECON - ARMAND NEFIAN
54 Strada AUREL VLAICU 55 2 1940 S+P+4E 11 990 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
55 Strada BAIA DE FIER 1 3 1885 S+P+1E+Ma 3 448 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
56 Strada BAIA DE FIER 1A 3 1883 S+P+1E+Ma 4 547 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
57 Strada BAIA DE FIER 4 3 1922 S+P+2E 3 156 1995 REMON - LAURENTIU SPOIALA; A&M
1993
58 Strada BAIA DE FIER 6 3 1930 S+P+2E+Pod 11 971 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
59 Strada BALTAGULUI 13-15-17 5 1960 P+2E 36 2,745 1995 DRAGOS BADEA
60 Strada BARATIEI 29 3 1910 S+P+2E+Ma 3 154 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
61 Strada BARATIEI 35 3 1880 S+P+1E+Pod 2 1,273 1993 L. SPOIALA
62 Strada BARATIEI 37 3 1900 S+P+1E+Ma 5 2,322 1993 ING. CIVILA - MIRCEA CONDRUT
63 Strada BARATIEI 39 3 1870 S+P+1E 0 459 1993 MIRCEA CONDRUT
64 Strada BARATIEI 41 3 1885 S+P+1E 3 666 1993 ING. CIVILA - ION P. LUNGU
65 Strada BARATIEI 42B 3 1920 S+P+2E+Pod 1 266 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
66 Strada BARATIEI 44 3 1935 S+P+Mz+2E+Ma 7 596 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
67 Strada BARATIEI 50 3 1824 S+P+1E+Pod 1 363 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
68 Strada BATISTE 35 2 1946 S+P+8E 32 3,725 1994 NEICU - DUMITRU POPESCU
69 Strada BIBESCU VODA 24B 4 1921; 1896 S+P+2E+Ma; 3 1,296 1994 ICENA - TRAIAN VINTILA LIVIU POPP
70 Strada BLANARI 3 3 1883 S+P+Mz+2E+Ma 28 3,005 1993 PROCEMA - STELIAN PICULESCU
71 Strada BLANARI 8 3 1884 S+P+2E+Ma 2 404 1993 PROCEMA - NEFIAN H. HARUTIUN
72 Strada BLANARI 9 3 1880 S+P+2E+Pod 0 435 1993 ABRAL - LAURENTIU TUDOR SPOIALA
73 Strada BLANARI 11 3 1947 S+P+8E 14 2,380 1994 IPCT - D. STANCIULESCU
LT­18.11.2008 Pagina 8 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74 Strada BRAZILIA 56 1 1930 S+P+1E+Ma 5 810 1993 A. NEFIAN
75 Strada BUZESTI 32A 1 1930 S+P+3E 1 434 1994 PCEATC - H. DUGAN
76 Strada CA ROSETTI 27 2 1900 S+P+2E 4 735 1993 PR. BUC. - I. LUNGU
77 Strada CA ROSETTI 42 2 1927 S+P+3E 8 780 1993 PR. BUC. - A. SIMION
78 Strada CA ROSETTI 43A 2 1933 S+P+4E 11 790 1994 A. SIMION
79 Strada CADEREA BASTILIEI 16 1 1937 S+P+3E+Ma 7 1,377 1995 BIS - V. AMBROZIE
80 Strada CADEREA BASTILIEI 19A 1 1935 S+P+3E+Ma 10 1,665 2000 PR. BUC. - A. SIMION
81 Strada CALUSEI 4 2 1937 S+P+3E+Ma 6 1,200 1997 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU
82 Strada CALUSEI 11 2 1929 S+P+1E+Ma 3 283 1993 M. CONDRUT
83 Strada CAMELIEI 3 1 1900 S+P+1E 4 145 1993 MORENA - C. ARIENESCU
84 Strada CAMELIEI 4 1 1900 S+P+1E 4 114 1993 MORENA - C. ARIENESCU
85 Strada CAMELIEI 7 1 1900 S+P+1E+Ma 5 242 1993 MORENA - C. ARIENESCU
86 Strada CAMELIEI 30 1 1925 S+P+1E 7 466 1993 PR. BUC. - M. CONDRUT
87 Strada CERNICA 2 2 1921 S+P;S+P+1E 4 803 1993 M. CONDRUT
88 Strada COLTEI 14 3 1900 S+P+3E 5 903 1995 PR. BUC. - L. NEAGOE
89 Strada COLTEI 52 3 1913 S+P+2E+Pod 3 896 1993 LEMAN - A. NEFIAN
90 Strada CONSTANTIN BALACESCU 12 1 1890 S+P+1E+Ma 6 879 1993 MORENA - CONSTANTIN ARIENESCU
91 Strada CONSTANTIN BALACESCU 28 1 1918 S+P+2E+Ma 4 361 1993 CONSTANTIN ARIENESCU
92 Strada CONSTANTIN COANDA 5 1 1933 S+P+2E+Ma 6 904 1994 AGECON - A. NEFIAN
93 Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL 30 1 1934 S+P+2E+Ma 3 383 1993 PROCEMA - A. NEFIAN
94 Strada COVACI 1 3 1880 S+P+1E+Ma 5 911 1993 GEROM - I. VARSA
95 Strada COVACI 10 3 1890 S+P+2E 14 2,282 1993 GEROM - I. VARSA
96 Strada COVACI 14-14A 3 1940 S+P+3E 5 1,535 1993 PROMOTOR - M. PERJESCU - IPCMG
1995
97 Strada CRISANA 7 1 S+P+3 0 1,045 1993 ARIENESCU GH. CONSTANTIN
98 Strada DI MENDELEEV CORP A 26 1 1864 S+P 2 542 1996 SIGMA - A. SIMION
99 Strada DIANEI 5 2 1940 S+P+4E 9 1,509 1993 PROIECT - A. SIMION
100 Strada DIMITRIE ONCIUL 29-29A 2 1936; 1935 S+P+2E+Ma;S+P+2 8 1,432 1993 TOTAN - T. POPP ; M. CONDRUT
E+Ma
101 Strada DIMITRIE SALMEN 28 2 1933 S+P+3E+Ma 12 1,104 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
102 Strada DOAMNEI 3 3 1885; 1890 S+P+3E+Ma;S+P+4 26 4,033 1993 METROU 1995 - V. DORDEA
103 Strada DOMNITA ANASTASIA 5 5 1890 S+P+2E 5 1,530 1996 BIS - V. AMBROZIE
104 Strada DROBETA 3 2 1946 S+P+5E+Ma 5 2,485 2002 PR. BUC. - A. SIMION
105 Strada ELENA CUZA 10C 4 1910 S+P; S+P+Mz;S+P 3 333 1993 CAPRIOARA - A. BRANZEI
106 Strada EPISCOPUL CHESARIE 18 4 1890 S+P+2E+Ma 11 1,125 1993 COSIMA - D. STANCIULESCU
107 Strada FELICIA RACOVITA 5 5 1900; 1939 S+P+1E+MaS+P+2 8 1,179 1995 CONCEPT - M. IEREMIA
E+Ma
108 Strada FLUIERULUI 17-17B 2 1934 S+P+2E 16 1,649 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU - IPSC
1995
109 Strada FRANCEZA 6 3 1869 S+P+2E+Ma;S+P+ 4 970 1993 METROU - V. DORDEA
Mz+2E
110 Strada FRANCEZA 8 3 1870 P+2 5 1,134 1993 METROU - V. DORDEA
111 Strada FRANCEZA 20 3 1880 S+P+1E;S+P+2E+M 6 747 1993 METROU - E. COROIU
LT­18.11.2008 Pagina 9 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
112 Strada FRANCEZA 22 3 1900 P+4+M 3 2,957 1993 METROU - V. DORDEA
113 Strada FRANCEZA 30 3 1870 S+P+2E+Ma 24 3,411 1993 METROU - M. MIHAILESCU
114 Strada FRANCEZA 32 3 1885 S+P+1E;S+P+2E 10 700 1993 IPCMG - M. MIRONESCU
115 Strada FRANCEZA 36 3 1875 S+P+2E;S+P+3E 5 663 1993 METROU - V. DORDEA - ROMPROIECT
1995
116 Strada FRANCEZA 42 3 1870 S+P+2E+Ma;S+P+1 5 872 1993 ABRAL - L. SPOIALA
E+Pod
117 Strada FRANCEZA 54 3 1770 S+P+1E 2 670 1993 METROU - V. DORDEA
118 Strada GABROVENI 6-8 3 1890 S+P+1E+Ma 5 2,327 1993 ABRAL - L. SPOIALA
119 Strada GABROVENI 12 3 1924 S+P+4E 12 5,734 1993 GEROM - I. VARSA
120 Strada GABROVENI 22 3 1870 S+P+1E 10 1,700 1993 METROU - V. DORDEA
121 Strada GABROVENI 59 3 1924 S+P+2E+Ma 1 160 1993 NEICU - A. PROGRESEANU
122 Strada GARII DE NORD - CORP A 6-8 1 1959 S+P+9E 22 4,312 2001 PROCEMA - E. TITARU CORP B (ANEXA) este
(PRINCIPAL) incadrat in clasa RsIII


123 Strada GINA PATRICHI 5 1 1906 S+P+1E+Ma 4 430 1993 AGECON - A. NEFIAN
124 Strada GINA PATRICHI 6A 1 1922 S+P+2E 8 794 1993 AGECON - A. NEFIAN
125 Strada GRIGORE ALEXANDRESCU 70B 1 1931 S+P+1E; S+P+4E 9 1,395 1994 IPCT - D. CAPATANA
126 Strada GRIGORE COBALCESCU 6 1 1903 S+P+3E 11 2,283 1994 PR. BUC. - A. SIMION
127 Strada GRIGORE COBALCESCU 16 1 1895 S+P+1E+Ma 2 659 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
128 Strada GRIGORE COBALCESCU 25 1 1929 S+P+1E 4 807 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
129 Strada GRIGORE COBALCESCU 27 1 1905 S+P+2E 7 739 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
130 Strada GRIGORE COBALCESCU 30 1 1907 S+P+2E+Ma 3 682 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
131 Strada GRIGORE COBALCESCU 38 1 1935 S+P+2E+Ma 8 1,083 1994 ZECON - E. COROIU
132 Strada GRIGORE COBALCESCU 41 1 1929 S+P+4E 10 2,350 1995 BIS - V. AMBROZIE
133 Strada GRIGORE COBALCESCU 43A 1 1927 P+2+M 6 872 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
134 Strada GRIGORE COBALCESCU 51 1 1930 S+P+2E+Ma 4 828 1993 ING. CIV. - I. LUNGU
135 Strada HALELOR 3 3 1898 S+P+1E+Ma 3 716 1993 NEICU - D. POPESCU
136 Strada HALELOR 5 3 1880 S+P+2E 7 509 1993 D. POPESCU
137 Strada HALELOR 15 3 1880 S+P+2E 5 640 1993 NEICU - D. POPESCU
138 Strada HALELOR 17 3 1890 S+P+2E+Ma 8 1,160 1993 NEICU - D. POPESCU
139 Strada IACOB FELIX 12 1 1919 S+P+2E+Ma 7 1,007 1993 IPCT - A. COMANESCU
140 Strada IACOB NEGRUZZI 32 1 1890 S+P+2E 7 746 1997 BRICO - O. GEORGESCU
141 Strada IENACHITA VACARESCU - corp C 34 4 1850; 1906 S+P;S+P+Pod;S+P 9 1,137 1993 IPCT - C. NICUT
+Ma
142 Strada ILARIE CHENDI 17 2 1930 S+P+1E;S+P+1E 6 790 1993 M. CONDRUT
143 Strada IOAN BUDAI DELEANU 2 4 1935 S+P+2E+M 8 1,011 1993 TOTAN - T. POPP - MIDEC 1995
144 Strada ION ANDREESCU 5 2 1940 S+P+1E+Ma 4 339 1993 M. CONDRUT
145 Strada ION ANDREESCU 24 2 1932 S+P+2E 4 585 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU
146 Strada ION ANDREESCU 26A 2 1932 S+P+3E 10 667 1993 CONCEPT -D. STANCIULESCU
147 Strada ION FLORESCU 21CDE 3 1928 S+P+2E+Ma; 14 2,608 1993 PROCEMA - A. NEFIAN - ROMPROIECT
S+P+2E+Ma; 1995
148 Strada ION LUCA CARAGIALE 28 2 1933 S+P+4E 11 1,334 1993 PR. BUC. - A. SIMION
LT­18.11.2008 Pagina 10 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149 Strada JEAN LOUIS CALDERON 22 2 1940 S+P+4E 10 1,108 1993 PR. BUC. - A. SIMION
150 Strada JEAN LOUIS CALDERON 36 2 1930 S+P+4E+Ma 34 3,568 1993 ORION - M. URSACHESCU
151 Strada JUSTITIEI 29 4 1920 S+P;S+P+2E 9 529 1993 COSIMA - R. ANGELESCU; BIS 1995
152 Strada LABIRINT 31 3 1930 S+P 2 320 1993 M. CONDRUT
153 Strada LEONIDA VARNALI 17 1 1913 S+P+2E 2 449 1997 CONSTRUCT COMP - R. DIAMANDOPOL
154 Strada LIPOVA 24 1 1900 S+P+1E 2 320 1993 IPCT - A. COMANESCU
155 Strada LIPSCANI 12 3 1898 S+P+4E 44 3,360 1993 CONCEPT - R. PETROVICI
156 Strada LIPSCANI 21 3 1884 S+P+2E 24 3,171 1993 NEICU - D. POPESCU
157 Strada LIPSCANI 26 3 1884 S+P+2E+Ma 1 2,371 1993 MIDA - M. STOENESCU; S. ALTENLIU
158 Strada LIPSCANI 29 3 1934 S+P+7 2 3,438 1993 GEROM - I. VARSA
159 Strada LIPSCANI 31-33 3 1934 S+P+4E 2 3,438 1993 GEROMN - I. VARSA
160 Strada LIPSCANI 38 3 1880 S+P+2E 2 730 1993 REMON - C. CARP
161 Strada LIPSCANI 40 3 1920 S+P+Mz+1E+Ma 0 212 1993 MAVICONSTRUCT - A. PROGRESEANU
162 Strada LIPSCANI 43 3 1880 S+P+2E+Ma 0 880 1993 PR. BUC. - DAN POPESCU
163 Strada LIPSCANI 45 3 1880 S+P+1E+Ma 0 2,700 1993 PROIECT - D. POPESCU
164 Strada LIPSCANI 47 3 1880 S+P+1E 0 520 1993 D. POPESCU
165 Strada LIPSCANI 57 3 1890 S+P+2E 1 795 1993 PRODOMUS - S. ALTENLIU
166 Strada LIPSCANI 61 3 1894 S+P+2E 2 600 1993 GEROM - I. VARSA
167 Strada LIPSCANI 76 3 1900 S+P+1+Pd;S+P+1+ 3 682 1993 ABRAL - L. SPOIALA
168 Strada LISTER JOSEPH DR. 11 5 1932 S+P+2E+Ma 4 538 1997 TUNGAL METROU - I. NICULA
169 Strada LIZEANU 18 2 1910 S+P 0 181 1993 PACIC - C. DALBAN
170 Strada LIZEANU 19 2 1930 S+P+2E 7 545 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
171 Strada LOGOFATUL LUCA STROICI 1 2 1949 S+P+8E 17 2,375 1993 CONCEPT - R. PETROVICI
172 Strada LOGOFATUL LUCA STROICI 7 2 1935 P 1 206 1993 IPCT - C. BALAN
173 Strada LUNII 2 2 1934 S+P+2E 3 430 1993 I. LUNGU
174 Strada LUNII 8 2 1929 S+P+2E 3 614 1993 CONDRUT N. MIRCEA RADU
175 Strada MAHATMA GANDHI 7 1 1925 S+P+1E+Ma 7 560 1993 LEMAN - A. NEFIAN
176 Strada MARIA ROSETTI 10 2 1946 S+P+7E 34 2,738 1996 IPSC - N. CONSTANTINESCU
177 Strada MARIA ROSETTI 53 2 1914 S+P+2E 7 1,887 1997 ICI - G. ARSENIE
178 Strada MATASARI 12 2 1930 S+P+1E+Ma;S+P 4 310 1993 I. LUNGU
179 Strada MATEI BASARAB 31 3 1930 S+P 0 185 1993 PR. BUC. - M. CONDRUT
180 Strada MATEI VOIEVOD 18 2 1940 S+P+2E+Ma 3 736 1993 I. LUNGU
181 Strada MIHAI EMINESCU 37 1 1900; 1928 S+P+1E;S+P+2E 16 1,548 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
182 Strada MIHAI EMINESCU 159 2 1933 S+P+3E 6 890 1995 AGECON - A. NEFIAN
183 Strada MIHAI EMINESCU 173 2 1895 S+P+2E+Ma 7 465 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
184 Strada MIHAI VODA 13 5 1935 S+P+4E 8 1,415 1993 D. STANCIULESCU
185 Strada MIHAIL MOXA 2 1 1920 S+P+Mz+1E+Ma 0 1,562 1993 MORENA - C. ARIENESCU
186 Strada MIHAIL MOXA 14 1 1890 S+P+Ma 0 795 1993 MORENA - C. ARIENESCU
187 Strada MIHAIL MOXA 18 1 1880 S+P+1E 0 760 1993 MORENA - C. ARIENESCU
188 Strada MIRCEA VULCANESCU 32A 1 1900 S+P+2E+Ma 8 856 1994 AGECON - R. DIAMANDOPOL
189 Strada MIRCEA VULCANESCU 66 1 1930 S+P+2E+Ma 5 520 1996 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU
LT­18.11.2008 Pagina 11 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
190 Strada MIRCEA VULCANESCU 74 1 1935 S+P+3E+Ma 5 839 1995 1995/4 - BRICO - O. GEORGESCU
191 Strada NICOLAE GOLESCU 20 1 1921 S+P+3E 11 1,783 1993 PROCEMA - A. NEFIAN - IPSC 1995
192 Strada NICOLAE MAVROGHENI 13 3 1880 S+P+1E+Ma 3 522 1993 ABRAL - L. SPOIALA
193 Strada NICOLAE MAVROGHENI 15 3 1906 S+P+1E+Ma 1 239 1993 ABRAL - L. SPOIALA
194 Strada NICOLAE TONITZA 3 3 1901 S+P+2E 16 2,995 1993 PROCEMA - R. DIAMANDOPOL
195 Strada OCCIDENTULUI 55 1 1890 S+P+1E 8 527 1993 IPCT - E. DRAGOMIRESCU
196 Strada PACHE PROTOPOPESCU 11 2 1935 S+P+3E+Ma 10 1,786 1993 I. LUNGU
197 Strada PATRASCU VODA 5 3 1850 S+P+1E+Mz+Pd 4 530 1993 ARBAL - L. SPOIALA
198 Strada PATRASCU VODA 7 3 1889 S+P+2E 3 420 1995 SIGMA - A. SIMION
199 Strada PATRASCU VODA 8 3 1890 S+P+2E+Pod 4 296 1993 ABRAL - L. SPOIALA
200 Strada PITAR MOS 19 1 1936 S+P+2E 10 980 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
201 Strada PLANTELOR 45 2 1895 S+P+1E+Ma 3 467 1993 IPCT - M. URSACHESCU
CORP A

202 Strada PLANTELOR 47 2 1926 S+P+1E+Ma 5 749 1997 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU
203 Strada POIANA NARCISELOR 7 1 1902 S+P+4E 15 2,131 1994 PR. BUC. - V. NEDRITA
204 Strada POLONA 24-26 1 1927 S+P+2+M 5 1,058 2006 STELA PROIECT 2003 - ZEFIR APOSTOL Proiect 741/2002
205 Strada POLONA 70 1 1935 S+P+2E+Ma 9 1,082 1993 AGECON - A. NEFIAN
206 Strada POPISTEANU 10 1 1938 S+P+1E 5 510 1993 PRODOMUS - NICOLAE TEMELCU
207 Strada POSTELNICUL STROE 2-4 2 1925 S+P+2E 7 732 1997 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU cladire desfiintata
Aut.desf.
192/25P/25.05.2005
208 Strada RADU CALOMFIRESCU 7 3 1910 S+P+2E 8 1,680 1995 AGECON - A. NEFIAN
209 Strada RADU CALOMFIRESCU 10 3 1890 S+P+1E+Ma 11 947 1993 REMON - L. SPOIALA
210 Strada RADU CALOMFIRESCU 12 3 1890 S+P+Ma 5 539 1993 REMON - L. SPOAILA
211 Strada RADU CRISTIAN 2 2 1900 S+P+1E+Ma 5 950 1993 M. CONDRUT
212 Strada RADU CRISTIAN 3 2 1898 S+P+1E+Ma 5 1,008 1993 M. CONDRUT
213 Strada RADU CRISTIAN 4 2 1930 S+P+2E+Ma 10 1,247 1993 M. CONDRUT - IPSC 1995
214 Strada RADU DE LA AFUMATI 27 2 1910 S+P+1E+Ma 6 610 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU
215 Strada RADU DE LA AFUMATI 53 2 1915 S+P+2;S+P+1 5 204 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU
CORP
A+B
216 Strada ROMULUS 28 3 1930 S+P+3E+Ma;S+P 8 801 1993 SIGMA - A. SIMION - ICI 1995
217 Strada RONDA 10 2 1900 S+P+2E+Ma 3 597 1997 PROEXINV - MARIN TEODOR
218 Strada SABINELOR 90C 5 1900 S+P+1E; S+PS+P 8 515 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
219 Strada SAPIENTEI 1 5 1936 S+P+3E 5 600 1993 IPCT - D. STANCIULESCU; A.
220 Strada SEPCARI 10 3 1890 S+P+3E 2 403 1993 PROCEMA - S. PICULESCU
221 Strada SEPCARI 14 3 1910 S+P+2E 2 372 1993 SIT PROMOTOR - R. PETROVICI
222 Strada SEPCARI 16 3 1900 S+P+1E+Pod 2 840 1993 ABRAL - L. SPOIALA
223 Strada SFANTA VINERI 7 3 1925 S+P+2E+Ma 17 819 1993 P. VERNESCU
224 Strada SFANTUL CONSTANTIN 31 1 1939 S+P+4E 5 1,530 1994 SIGMA - A. SIMION
225 Strada SFINTII APOSTOLI 35 5 1939 S+P+3E 8 875 1994 D. GHIOCEL
LT­18.11.2008 Pagina 12 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226 Strada SFINTII APOSTOLI 84 4 1930 S+P+2E+Ma 20 1,386 1994 IPCT - D. STANCIULESCU
227 Strada SFINTII VOIEVOZI 55 1 1920 S+P+1E+Ma 4 572 1993 MORENA - C. ARIENESCU
228 Strada SFINTII VOIEVOZI 59 1 1880 S+P 0 355 1993 MORENA - C. ARIENESCU
229 Strada SFINTILOR 13 2 1910 S+P+1E 5 1,248 1993 STIZO - I. VARSA
230 Strada SILVESTRU 73 2 1936 S+P+1E 4 349 1993 ARCIF - A. SIMION
231 Strada SPATARULUI 36 2 1934 S+P+3E+Ma 14 2,038 1993 A. SIMION
232 Strada SPLAIUL UNIRII 66-68 4 1908 S+P+1E 2 160 1993 DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU
233 Strada SPLAIUL UNIRII 78 4 1936 S+P+1E 5 230 1993 DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU
234 Strada SPLAIUL UNIRII 98 4 1900 S+P 2 145 1993 DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU
235 Strada STEFAN MIHAILEANU 8 2 1940 S+P+2E 6 533 1993 I. LUNGU
236 Strada STIRBEI VODA 126 1 1935 S+P+3E 6 800 1994 ZECON - E. COROIU
237 Strada TEPES VODA 84C 2 1930 S+P;S+P+3E+Ma 9 784 1993 I. LUNGU
238 Strada TITU MAIORESCU 16 2 1925 S+P+3E 8 800 1993 PR. BUC. - M. NAVODARIU
239 Strada TOAMNEI 8 2 1942 S+P+5E 27 2,224 1997 INSTANT - I. NICULA
240 Strada TUDOR ARGHEZI 10 2 1930 S+P+2E+Ma 4 1,097 1993 IPCT - CAPATANA V. DAN GEORGE cladire desfiintata
Aut.desf.
496/24A/11.07.2007
241 Strada TUDOR ARGHEZI 23 2 1890 S+P+2E 0 557 1995 O. MANOIU
242 Strada VANATORI 3-3A 5 1891 S+P+3E+Ma 19 2,378 1995 CONCEPT
243 Strada VASELOR 38 2 1913 S+P+2E+Ma 9 815 1993 PR. BUC. - I. LUNGU
244 Strada VASELOR 44 2 1928 S+P+3E 54 8,684 1993 SIGMA - A. SIMION
245 Strada VASILE LUCACIU 15 3 1930 S+P+2E+Ma 3 684 1993 SIGMA - A. SIMION
246 Strada VASILE LUCACIU 18 3 1934 S+P+3E 6 684 1993 SIGMA - A. SIMION
247 Strada VASILE LUCACIU 90 3 1930 S+P+1;S+P+2+Ma 6 1,152 1993 PR. BUC. - D. POPESCU
248 Strada VASILE PARVAN 2-4 1 1926 S+P+1E 3 304 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
249 Strada VASILE STROESCU 6 2 1938 S+P+3E 4 621 1993 I. LUNGU
250 Strada VIITORULUI 114 2 1930 S+P+3E 5 817 1993 PROIECT - D. BADEA
251 Strada VIITORULUI 116 2 1920 S+P+2E+Ma 5 217 1993 PROCON - S. PICULESCU
252 Strada VIITORULUI 138 2 1935 S+P+2E 6 669 1993 PR. BUC.
253 Strada VISINILOR 13 2 1930 S+P+2;S+P+3+M 14 1,342 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
254 Strada WASHINGTON 17 1 1925 S+P+2E+Ma 15 1,397 1996 CONSTANTIN TARHON
255 Strada ZECE MESE 12 2 1934 S+P+3E 11 997 1993 BIS 1995 - M. CONDRUT
256 Strada ZECE MESE 21 2 1940 S+P+2E+Ma 5 617 1993 IPSC 1995 - I. LUNGU


TOTAL arie construita desfasurata (mp) 352,604


TOTAL apartamente 2,678


LT­2008
LT­18.11.2008 Pagina 13 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector

1 Strada 11 IUNIE 15 4 1950 P+5E 8 320 1997 MARIN V. TEODOR
2 Strada 11 IUNIE 18 4 1925 S+P+3E+Ma 8 754 1995 MANOIU I. OCTAVIAN
3 Strada 11 IUNIE 67 4 1890 S+P+3E 1 80 1993 STANCIULESCU I. DAN NICOLAE
4 Strada ACADEMIEI 4-6 3 1960 S+P+5E+Ma 74 4,464 1994 PICULESCU I. STELIAN Incadrare in Cls. Rs2
iulie 2008
5 Strada AGRICULTORILOR 43 2 1900 S+P+2E 8 986 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
6 Strada AGRICULTORILOR 74A 2 1945 S+P+3E 4 1,200 1993 PETROVICI GH. RADU
7 Strada AGRICULTORILOR 75 2 1925 S+P+2E 7 800 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
8 Strada AGRICULTORILOR 76 2 1934 S+P+1E+Ma 4 626 1997 CONSTANTINESCU
9 Aleea OTESANI 1-7 2 1970 S+P+10E 176 13,694 2000 NAVODARIU C. MIHAI
10 Aleea POIANA MUNTELUI 2 6 1964 S+P+9E 224 17,550 2000 NAVODARIU C. MIHAI
11 Strada ALEXANDRU CAMPEANU 13 1 1920 S+P+2E 7 649 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
12 Strada ALEXANDRU CAMPEANU 29 1 1934 S+P+2E 5 549 1997 BADEA A. DRAGOS CORIOLAN
13 Strada ALEXANDRU DEPARATEANU 19 1 1925 S+P+2E 3 356 1997 MARIN V. TEODOR
14 Strada ALEXANDRU DEPARATEANU 22 1 1900 S+P+2E 4 239 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
15 Strada ALEXANDRU DONICI 30 2 1938 S+P+4E+Ma 25 1,414 2000 R. VASILESCU
16 Strada ALEXANDRU DONICI 6 2 1934 S+P+2E+Ma 4 434 1993 SIMION V. ZOE ADINA
17 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 10 1 1936 S+P+7E 62 3,049 1998 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
18 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 80 1 1946 S+P+3E 8 850 1995 V. AMBROZIE
19 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 97 1 1940 S+P+1E 2 198 1993 ARSENIE GR. GRIGORE
20 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 30 4 1969 S+P+10E 89 6,886 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
21 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 32 4 1969 S+P+10E 88 6,886 2000 NICULESCU T. GABRIEL
22 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 34 4 1969 S+P+10E 88 6,886 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
23 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 40 4 1969 S+P+10E 88 6,886 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
24 Strada AMZEI 7-9 1 1958 S+P+7E 90 11,718 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
25 Strada ARISTIDE PASCAL 14 3 1920 S+P+1E 3 113 1993 V. GEORGESCU
26 Strada ARMENEASCA 12 2 1935 S+P+3E+Pod 5 1,780 1993 SIMION V. ZOE ADINA
27 Strada ARMENEASCA 43 2 1937 S+P+5E 17 1,859 2001 M. CONDRUT
28 Strada AUSTRULUI 14 2 1920 S+P+3E+Ma 5 560 1997 MARIN V. TEODOR
29 Bulevardul ALEXANDRU AVERESCU 26-28 1 1937 S+P+3E 13 1,293 1996 IORDACHESCU I. EUGENIU
30 Strada BANULUI 3A 1 1936 S+P+5E+Ma 30 2,114 1998 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
31 Strada BARBU ISCOVESCU 25 1 1935 S+P+3E 8 572 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
32 Strada BENJAMIN FRANKLIN 9 1 1920 S+P+5E+Ma 12 1,574 1998 R. VASILESCU
33 Strada BIBESCU VODA 18-20C 4 1935 S+P+5E+Ma 41 4,874 1993 BRANZEI AL. ALEXANDRU
;S+P+4E+Ma
34 Intrarea BISERICA ALBA 3 1 1936 S+P+4E+Ma 5 417 1997 I. NICULA
35 Strada BISERICA AMZEI 27 1 1920 S+P+Mz+5E+Ma 24 3,008 1998 M. DARIE
LT­18.11.2008 Pagina 14 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 Strada BRASOV 19 6 1965 S+P+8E 216 15,000 2000 CAZACLIU GR. ANATOLIE
37 Calea CALARASILOR 124 3 1910 S+P+1E+Ma 4 266 1993 D. POPESCU
38 Calea CALARASILOR 1A 3 1928 S+P+6E 20 2,401 1994 PROIECT BUCURESTI - D. POPESCU
39 Calea CALARASILOR 39 3 1930 S+P+6E 20 2,401 1998 R. VASILESCU
40 Strada CAMINULUI 22-24 2 1932 S+P+4E+Ma 64 6,437 1997 URSACHESCU E. MIHAI
41 Strada CAMPIA LIBERTATII 40 3 1962 S+P+9E 120 7,240 2001 PROIECT BUCURESTI - M. CONDRUT
42 Bulevardul CAROL I 58 2 1900 S+P+1E 5 618 1993 R.PETROVICI
43 Strada CEZAR BOLLIAC 11C 3 1930 S+P+2E 8 540 1993 SIMION V. ZOE ADINA
44 Strada CIPRIAN PORUMBESCU 4 1 1935 S+P+1E+Ma 3 411 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
45 Strada CIPRIAN PORUMBESCU 8 1 1934 S+P+5E 4 680 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
46 Strada CIRESULUI 29 2 1918 S+P+2E 4 573 1997 MARIN V. TEODOR
47 Soseaua COLENTINA 11 2 1960 S+P+10E 88 6,908 1993;2000 M. CONDRUT
48 Soseaua COLENTINA 21 2 1969 S+P+10E 88 6,952 2000 D. POPESCU
49 Soseaua COLENTINA 31 2 1969 S+P+10E 88 6,820 2000 M. CONDRUT
50 Soseaua COLENTINA 33 2 1970 S+P+10E 44 3,135 2000 NAVODARIU C. MIHAI
51 Soseaua COLENTINA 39 2 1969 S+P+10E 88 6,820 2000 D. POPESCU
52 Soseaua COLENTINA 5 2 1969 S+P+10E 88 6,908 2000 D. POPESCU
53 Soseaua COLENTINA 7 2 1968 S+P+10E 44 3,025 2000 SIMION V. ZOE ADINA
54 Soseaua COLENTINA 9 2 1968 S+P+10E 44 3,201 2000 SIMION V. ZOE ADINA
55 Strada CONCORDIEI 7 4 1935 S+P+2E+Ma 5 345 1997 T. MARIN
56 Strada CONSTANTIN BALESCU 22 1 1957 S+P+3E+Pod 16 1,038 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
57 Strada CONSTANTIN DISESCU 22 1 1930 S+P+2E+Ma 4 389 1997 PROIECT BUCURESTI - V. GEORGESCU
58 Strada CONSTANTIN NACU 4 2 1934 S+P+5E 20 1,484 1997 VASILESCU V. RODICA ELENA
59 Strada CONSTANTIN NACU 7 2 1937 S+P+4E 25 1,698 1996 URSACHESCU E. MIHAI
60 Strada CONSTANTIN NACU 8 2 1933 S+P+4E+Ma 9 1,538 2004 R. VASILESCU
61 Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA 65 1 1938 S+P+3E 7 408 1995 SIMION V. ZOE ADINA
62 Strada CORBENI 37 2 1934 S+P+3E+Ma 9 656 1997 NICULESCU T. GABRIEL
63 Bulevardul DACIA 109- 2 1929 S+P+2E+Ma 7 483 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
VECHI
64 Bulevardul DACIA 141- 2 1934 S+P+3E+Ma 6 741 1993 SIMION V. ZOE ADINA
VECHI
65 Bulevardul DACIA 143- 2 1933 S+P+2E+Ma 11 880 1993 SIMION V. ZOE ADINA
VECHI
66 Bulevardul DACIA 28 1 1921 S+P+6E 1998 ROCOM - R. VASILESCU
67 Bulevardul DACIA 33 1 1929 S+P+4E+Ma 14 875 1995 SIMION V. ZOE ADINA
68 Bulevardul DACIA 5 49 1 1948 S+P+5E 24 1,338 1997 I. GANESCU
69 Bulevardul DACIA 51 1 1932 S+P+6E 21 1,378 1997 T. MARIN
70 Bulevardul DACIA 88 2 1969 S+P+11E ;S+P+6E 38 4,224 2000 H. DUGAN
71 Intrarea DACILOR 4 1 1938 S+P+5E 12 1,375 1998 R. VASILESCU
72 Strada DAVID PRAPORGESCU 11 2 1922 S+P+3E+Ma 7 548 1993 SIMION V. ZOE ADINA
73 Strada DI MENDELEEV 19 1 1939 S+P+Mz+4E 10 994 1997 T. MARIN
74 Strada DI MENDELEEV 37 1 1930 S+P+3E+Ma 18 1,802 1997 T. MARIN
LT­18.11.2008 Pagina 15 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 Strada DI MENDELEEV 39 1 1938 S+P+4E 20 1,591 1999 O. GEORGESCU
76 Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR 13A 4 1932 S+P+3E+Ma 11 900 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
77 Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR 15A 4 1934 S+P+3E 5 648 1995 SIMION V. ZOE ADINA
78 Strada DIMINETII 1 2 1935 S+P+2E+Ma 4 670 2008 NICOLA GOSPODINOV Incadrare in clasa Rs II,
cf. Raport de expertiza -
expert Nicola
Gospodinov - E44, mai
2008, la solicitarea
proprietarilor
79 Strada DIMITRIE ONCIUL 16A 2 1934 S+P+3E+Ma 5 855 2007 MIRO GRUP - Mircea Mironescu
80 Bulevardul DINICU GOLESCU 23-25 1 1960 S+P+9E;S+P+11E 198 24,410 2001 BALAN I. CRISTIAN
81 Bulevardul DINICU GOLESCU 7 1 1933 S+P+5E 18 1,181 1997 R. DIAMANDOPOL
82 Strada DIONISIE LUPU 35 2 1890 S+P+1E 4 346 1993 SIMION V. ZOE ADINA
83 Strada DOMNITA ANASTASIA 15 5 1939 S+P+6E+Ma 26 1,672 1997 V. AMBROZIE
84 Calea DOROBANTI 10 1 1937 S+P+Mz+8E 36 3,301 1994 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
85 Calea DOROBANTI 49 1 1934 S+P+2E 7 856 1996 M. GABOR
86 Calea DOROBANTI 65 1 1928 S+P+4E 12 1,137 1996 M. GABOR
87 Calea DOROBANTI 71 1 1937 S+P+3E 7 424 1996 M. GABOR
88 Calea DOROBANTI 73 1 1936 S+P+4E 10 521 1996 M. GABOR
89 Strada DROBETA 1 2 1936 S+P+4E+Ma 16 1,678 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
90 Strada DROBETA 7 2 1939 S+P+5E 26 1,282 1997 TUDOSE M. NICULAIE
91 Strada DRUMUL TABEREI 20 6 1962 S+P+8E 216 15,993 2001 M. CONDRUT
92 Calea DUDESTI 111 3 1947 S+P+4E 9 776 1997 M. IANCULESCU
93 Strada DUMBRAVA ROSIE 22 2 1930 S+P+3E 7 830 1993 SIMION V. ZOE ADINA
94 Strada DUMBRAVA ROSIE 24 2 1934 S+P+3E 8 624 1993 N. NEER
95 Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE 3 2 1930 S+P+2E 4 509 1993 SIMION V. ZOE ADINA
96 Strada EDGAR QUINET 3 1 1930 S+P+10E 30 1,955 1998 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
97 Strada EDGAR QUINET 5 1 1939 S+P+8E 20 1,622 1998 CAZACLIU GR. ANATOLIE
98 Strada ELENA 2 2 1968 S+P+10E 44 2,926 2000 SIMION V. ZOE ADINA
99 Strada ELENA 4 2 1967 S+P+10E 44 3,080 2000 SIMION V. ZOE ADINA
100 Strada ELIADE POMPILIU 4 1 1958 S+P+6E 14 1,400 2002 R. VASILESCU
101 Strada EMIL RACOVITA 6 4 1964 S+P+9E 80 6,000 2000 NICULESCU T. GABRIEL
102 Strada EPISCOPIEI 2-4 1 1929 S+P+5E+Ma 36 2,730 1998 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
103 Strada EPISCOPIEI 6 1 1924 S+P+5E 20 2,350 1998 ARSENIE GR. GRIGORE
104 Strada EPISCOPUL RADU 42C 2 1937 S+P+2E+Ma 4 446 1997 SIMION V. ZOE ADINA
;S+P+1E+Ma
105 Strada ESARHU CONSTANTIN 3 1 1924 S+P+5E+Ma 10 1,460 1997 URSACHESCU E. MIHAI
106 Strada FAGARAS 16 1 1940 S+P+3E 7 513 1997 H. DUGAN
107 Bulevardul FERDINAND I 51C 2 1956; 1931 S+P+5E+Ma 25 2,436 1993 TUDOSE M. NICULAIE
;S+P+1E ; S+P+1E

108 Strada FLUVIULUI 18 1 1933 S+P+5E 12 816 1998 BRANZEI AL. ALEXANDRU
LT­18.11.2008 Pagina 16 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109 Strada FRUMOASA 17 1 1939 S+P+3E+Pod 6 560 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
110 Intrarea FRUMOASA 6 1 1936 S+P+7E 4 390 1993;1999 M. HOTINCEANUM. DARIE
111 Strada GARII DE NORD 2-4 1 1959 S+P+9E 276 15,129 2000 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
112 Strada GEORGE ENESCU 33 1 1910 S+P+5E 27 2,909 1998 URSACHESCU E. MIHAI
113 Strada GEORGE ENESCU 7 1 1934 S+P+7E 40 4,496 1997 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
114 Strada GEORGE ENESCU 9 1 1934 S+P+5E+Ma 24 1,016 1997 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
115 Strada GEORGES CLEMENCEAU 4 1 1939 S+P+5E 14 1,547 1997 N. GHITA
116 Bulevardul GHEORGHE I. DUCA 17 1 1936 S+P+4+Ma 14 1,182 1995 V. NEDRITA
117 Bulevardul GHEORGHE I. DUCA 8 1 1938 S+P+5E 22 1,310 1998 URSACHESCU E. MIHAI
118 Strada GHEORGHE LAZAR 4 1 1938 S+P+5E+Ma 30 1,840 2000 R. VASILESCU
119 Strada GHEORGHE LAZAR 5 1 1920 S+P 1 250 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
120 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 2-4 1 1938 S+P+7E 53 8,329 1999 CAZACLIU GR. ANATOLIE
121 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 7 1 1961 S+P+Mz+9E 126 17,792 2000 URSACHESCU E. MIHAI
122 Strada GHEORGHE MINDREA 4 2 1934 S+P+2E 2 460 1995 MANOIU I. OCTAVIAN
123 Bulevardul GHEORGHE MARINESCU 19 5 1934 S+P+4 14 2,130 1999 S.C. CERIC S.A.
124 Strada GHEORGHE POLIZU 30 1 1937 S+P+3E 5 400 1997 MARIN V. TEODOR
125 Strada GHEORGHE POP DE BASESTI 43-45 2 1939 S+P+4E ;S+P 11 1,315 1993 BALAN I. CRISTIAN
126 Strada GION IONESCU 2 3 1938 S+P+5E 12 1,170 2001 Z. APOSTOL
127 Soseaua GIURGIULUI 20A 4 1963 S+P+16E 369 18,706 1993;2000 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
128 Soseaua GIURGIULUI 126 4 1962 S+P+7E 256 17,840 2001 BRANZEI AL. ALEXANDRU
129 Soseaua GIURGIULUI 72-86 4 1964 S+P+8E 196 13,167 2001 BRANZEI AL. ALEXANDRU
130 Calea GRIVITEI 13 1 1890 S+P+3E+Ma 11 520 1995 SIMION V. ZOE ADINA
131 Calea GRIVITEI 139 1 1965 S+P+Mz+8E 108 11,200 1998 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
132 Calea GRIVITEI 174 1 1962 S+P+11E 46 4,040 2001 TUDOSE M. NICULAIE
133 Calea GRIVITEI 188 1 1962 S+P+11E 46 4,095 2001 TUDOSE M. NICULAIE
134 Calea GRIVITEI 236 1 1961 S+P+8E 93 7,612 2001 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
135 Calea GRIVITEI 395 1 1960 S+P+7E+Ma 92 7,717 2001 CAPATINA V. DAN GEORGE
136 Calea GRIVITEI 77 1 1900 S+P+2E 5 840 1997 R. VASILESCU
137 Strada HENRI COANDA 33 1 1938 S+P+3E+Pod 5 916 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
138 Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT 27 1 1940 S+P+6E 0 3,810 2002 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
139 Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT 36 1 1936 S+P+4E+Ma 0 6,392 1998 H. DUGAN
140 Bulevardul HRISTO BOTEV 8 3 1930 S+P+7E 15 2,168 1994 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
141 Strada IACOB FELIX 11 1 1930 S+P+2E 5 569 1996 M. GABOR
142 Bulevardul IC BRATIANU 12 3 1928 S+P+Mz+4E 11 1,680 1999 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
143 Strada ICOANEI 25 2 1935 S+P+2E+Ma 5 387 1997 MARIN V. TEODOR
144 Strada ILFOV 1B 5 1898 S+P+2E 0 571 1997 PROIECT BUCURESTI - Z. APOSTOL
145 Intrarea IOANID 4 2 1910 S+P+1E+Ma 8 924 1999 O. GEORGESCU
146 Strada ION BERINDEI 8 2 1970 S+P+10E 44 3,146 2000 NAVODARIU C. MIHAI
147 Strada ION BREZOIANU 11 1 1935 S+P+5E 19 1,302 1997 URSACHESCU E. MIHAI
148 Strada ION BREZOIANU 18 1 1933 S+P+7E 27 3,168 1997 URSACHESCU E. MIHAI
149 Strada ION BREZOIANU 29A 1 1930 S+P+8E 45 3,672 1994 BADEA A. DRAGOS CORIOLAN
LT­18.11.2008 Pagina 17 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150 Strada ION BREZOIANU 53A 1 1946 S+P+7E+Ma 34 4,300 2002 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
151 Strada ION BREZOIANU 53B 1 1946 S+P+9E 34 2,880 2002 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
152 Strada ION CAMPINEANU 1 1 1957 S+P+7E 47 5,891 2000 URSACHESCU E. MIHAI
153 Strada ION CAMPINEANU 13 1 1921 S+P+Mz+7E 16 1,144 1997 ARSENIE GR. GRIGORE
154 Strada ION CAMPINEANU 20A 1 1961 S+P+Mz+7E 0 2,791 1998 URSACHESCU E. MIHAI
155 Strada ION CAMPINEANU 25 1 1960 S+P+Mz+15E 89 7,940 2004 NAVODARIU C. MIHAI
156 Strada ION CAMPINEANU 31 1 1960 S+P+9E 30 3,931 2004 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
157 Strada ION CAMPINEANU 31 1 1959 S+P+9E 90 5,789 2004 SIMION V. ZOE ADINA
158 Intrarea ION LUCA CARAGIALE 8 2 1933 S+P+4E 13 1,730 1997
159 Strada ION NISTOR 4 3 1949 2S+P+10E 0 1,750 1994 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
160 Strada ION SLATINEANU 4 1 1935 S+P+2E 6 538 1997 V. AMBROZIE
161 Bulevardul IULIU MANIU 57 6 1972 S+P+11E 264 19,492 2000 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
162 Strada JEAN LOUIS CALDERON 76 2 1900 S+P+1E+Ma 0 2,528 1993 SIMION V. ZOE ADINA
163 Strada JOLIOT FREDERIC CURIE 10 5 1938; 1940 S+P+3E 9 1,000 1997 ARSENIE GR. GRIGORE
164 Strada JOLIOT FREDERIC CURIE 7 5 1939 S+P+2E 7 480 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
165 Strada JULES MICHELET 19 1 1935 S+P+6E 13 1,942 1998 T. MARIN
166 Strada JULES MICHELET 25 1 1936 S+P+6E 11 1,552 1997 URSACHESCU E. MIHAI
167 Bulevardul LASCAR CATARGIU 11 1 1939 S+P+6E 95 4,445 1994 D. POPESCU
168 Strada LITOVOI VOIEVOD 1 2 1970 S+P+10E 44 3,212 2000 NAVODARIU C. MIHAI
169 Strada LIZEANU 20 2 1936 S+P+3E 13 945 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
170 Strada LONDRA 19 1 1935 S+P+3E+Ma 12 1,313 1996 V. AMBROZIE
171 Strada LUTERANA 5 1 1932 S+P+5E 71 7,315 1998 URSACHESCU E. MIHAI
172 Strada MANTULEASA 16 2 1928 S+P+4E 9 1,308 2001 Z. APOSTOL
173 Bulevardul MARASESTI 100 4 1937 S+P+4E 10 692 1997 M. IANCIULESCU
174 Strada MARIA ROSETTI 16 2 1936 S+P+2E+Ma 9 1,470 1993 SIMION V. ZOE ADINA
;S+P+4E+Ma
175 Strada MARIA ROSETTI 26 2 1938 S+P+6E 12 1,239 1997 TUDOSE M. NICULAIE
176 Strada MARIA ROSETTI 31 2 1938 S+P+3E+Ma 14 2,005 2008 ENESCU T. CRISTIAN SILVIU MIHNEA
177 Strada MARIA ROSETTI 43 2 1936 S+P+2E+Ma 6 1,012 1993 SIMION V. ZOE ADINA
178 Strada MARIA ROSETTI 8 2 1934 S+P+5E 16 1,941 1993 ELECTROUZIN PR - PAVEL GH.
CONSTANTIN
179 Strada MASINA DE PAINE 39 2 1970 S+P+10E 44 3,090 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
180 Strada MASINA DE PAINE 6 2 1969 S+P+10E 88 6,746 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
181 Strada MASINA DE PAINE 69 2 1969 S+P+10E 176 12,694 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
182 Strada MASINA DE PAINE 8 2 1968 S+P+10E 44 3,090 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
183 Strada MATEI MILLO 12 1 1938 S+P+Mz+6E 39 3,640 1999 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
184 Strada MAXIM GORKI 1 1 1958 S+P+2E 12 942 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
185 Soseaua MIHAI BRAVU 107-119 2 1963 S+P+10E 269 21,208 2001 D. POPESCU
186 Strada MIHAI EMINESCU 34 1 1939 S+P+7E 8 833 1994 V. NEDRITA
187 Strada MIHAI EMINESCU 75A 2 1927 S+P+2E+Ma 4 429 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
188 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 16 (46) 5 1900 S+P+2E 4 386 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
189 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 37 (87) 5 1932 S+P+3E+Ma 15 1,040 1997 MARIN V. TEODOR
LT­18.11.2008 Pagina 18 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
190 Strada MIRCEA VULCANESCU 108 1 1924 S+P+2E+Pod 3 324 1995 SIMION V. ZOE ADINA
191 Strada MIRCEA VULCANESCU 87 1 1935 S+P+4E 20 1,000 1997
192 Strada MITROPOLIT NIFON 30 4 1937 S+P+2E+Ma 2 267 1997 IPROLAM - S. APOLZAN
193 Calea MOSILOR 126A 2 1936 S+P+5E 10 1,222 2001 Z. APOSTOL
194 Calea MOSILOR 59 3 1933 S+P+3E+Ma 11 1,100 1993
195 Strada NERA 2 6 1964 S+P+9E 240 17,550 2000 NAVODARIU C. MIHAI
196 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 18 1 1960 S+P+Mz+7E 134 9,345 1998 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
197 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 35-35A 1 1937 S+P+8E 49 7,558 1998 R. VASILESCU
198 Strada NICOLAE IORGA 17 1 1940 S+P+6E 15 2,247 1994 NICULESCU T. GABRIEL
199 Strada NICULAE T. SEBE 11 3 1962 S+P+9E 38 3,440 2001 M. CONDRUT
200 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 18 2 1924 S+P+2E+Ma 3 313 1997 TITARU C. EMILIAN
201 Piata PACHE PROTOPOPESCU 2 2 1938 S+P+4E+Ma 31 1,201 2001 R. VASILESCU
202 Strada PALADE GHEORGHE 1 2 1930 S+P+3E 15 880 1995 SIMION V. ZOE ADINA
203 Strada PALEOLOGU 15 3 1930 S+P+3E+Ma 10 1,380 1993 D. POPESCU
204 Soseaua PANTELIMON 235 2 1976 S+P+14E 178 15,510 2000 TITARU C. EMILIAN
205 Strada PARIS 4 1 1937 S+P+3E 14 928 1995 V. AMBROZIE
206 Strada PARIS 40 1 1930 S+P+1E+Ma 11 881 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
207 Strada PASULUI 5 2 1938 S+P+3E+Ma 5 430 1994 SIMION V. ZOE ADINA
208 Strada POLONA 47 1 1935 S+P+1E 4 238 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
209 Strada POLONA 75 1 1939 S+P+2E 3 470 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
210 Strada POPA NAN 19 3 1935 S+P+2E+Ma 11 933 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
211 Strada POPA NAN 76 2 1940 S+P+3E 9 755 1996 M. GABOR
212 Strada POPA PETRE 37 2 1924 S+P+2E+Ma 7 616 1993 SIMION V. ZOE ADINA
213 Strada POPA TATU 76 1 1938 S+P+5E+Ma 12 1,180 1997 N. ALEMAN
214 Strada POPA TATU 78 1 1938 S+P+5E+Ma 14 1,760 1997 N. TOPA
215 Strada POTERAS 35 4 1938 S+P+3E 16 895 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
216 Bulevardul REGINA ELISABETA 16 3 1935 S+P+9E 0 10,062 2001 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
217 Bulevardul REGINA ELISABETA 25 (5) 5 1934 S+P+9E 40 5,000 1997 ARSENIE GR. GRIGORE
218 Strada ROMA 8 1 1923 S+P+2E 3 660 1997 BADEA A. DRAGOS CORIOLAN
219 Strada ROMULUS 64 3 1890 S+P+1E ;S+P+1E 4 909 1993 SIMION V. ZOE ADINA
220 Strada SCHITU DARVARI 14A 2 1935 S+P+2E+Ma 2 533 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
221 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 17 1 1938 S+P+4E+Ma 19 1,267 1997 N. ALEMAN
222 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 25 1 1947 S+P+10E 28 230 1995 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
223 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 39 1 1946 S+P+7E 34 3,400 1997 T. MARIN
224 Calea SERBAN VODA 105 4 S+P+4E 16 1,205 1993;1995 NICULESCU T. GABRIEL
225 Calea SERBAN VODA 124 4 1938 S+P+3E+Ma 10 912 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
226 Calea SERBAN VODA 31 4 1930 S+P+Mz+4E 29 1,374 1999 R. VASILESCU
227 Strada SFANTA MARIA 51 1 1926 S+P+2E 3 309 1997 MARIN V. TEODOR
228 Strada SFANTUL CONSTANTIN 24 1 1927 S+P+5E 27 3,312 2000 R. VASILESCU
229 Strada SFANTUL ELEFTERIE 14 5 1934 S+P+2E+Ma 12 1,112 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
230 Strada SFANTUL ELEFTERIE 16 5 1934 S+P+3E 14 1,255 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
LT­18.11.2008 Pagina 19 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
231 Strada SFINTII APOSTOLI 40 5 1945 S+P+6E 20 1,750 2002 R. VASILESCU
232 Strada SFINTII VOIEVOZI 1 1 1897 S+P+2E 11 1,350 1997 TITARU C. EMILIAN
233 Strada SFINTII VOIEVOZI 29 1 1940 S+P+4E+Ma 29 1,848 1999 URSACHESCU E. MIHAI
234 Strada SILFIDELOR 4 5 1939 S+P+7E 27 2,080 1999 M. DARIE
235 Strada SOARELUI 3-5 3 1900 S+P+1E+Pod 3 1,492 1993 SIMION V. ZOE ADINA
236 Strada SPATARUL NICOLAE MILESCU 6 2 1933 S+P+3E 8 1,000 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
237 Strada SPATARULUI 1A 2 1942 S+P+7E 15 2,607 1997 TUDOSE M. NICULAIE
238 Intrarea SPATARULUI 3 2 1939 S+P+3E+Ma 8 1,376 1993;1997 MARIN V. TEODOR
239 Strada SPERANTEI 13 2 1940 S+P+5E+Ma 11 1,050 1997 S. CARACOTI
240 Strada SPERANTEI 26 2 1941 S+P+6E 26 1,255 1997 T. MARIN
241 Intrarea STAFETEI 2A 3 1920 S+P+3E 8 530 1993 PROIECT BUCURESTI - SIMION V. ZOE
ADINA
242 Soseaua STEFAN CEL MARE 18 2 1957 S+P+6E 21 1,782 2001 SIMION V. ZOE ADINA
243 Soseaua STEFAN CEL MARE 27 2 1960 S+P+6E 49 3,430 2000 R. VASILESCU
244 Soseaua STEFAN CEL MARE 42 2 1960 S+P+6E 24 3,269 2001 ROCOM - R. VASILESCU
245 Soseaua STEFAN CEL MARE 5 2 1962 S+P+8E 134 1,073 1997 T. MARIN
246 Strada STEFAN MIHAILEANU 7 2 1931 S+P+1E+Ma 1 238 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
247 Strada STIRBEI VODA 122 1 1920 S+P+1E ; S+P 4 132 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
248 Strada STIRBEI VODA 129 1 1929 S+P+3E 8 960 1996 V. AMBROZIE
249 Strada STIRBEI VODA 23 1 1941 S+P+7E+Ma 25 1,980 1999 T. MARIN
250 Strada STRADUINTEI 6 4 1964 S+P+9E 82 5,820 2000 NICULESCU T. GABRIEL
251 Strada TACHE IONESCU 8 1 1938 S+P+11E 51 4,979 1998 CAZACLIU GR. ANATOLIE
252 Strada TARGU NEAMT 2 6 1971 S+P+10E 88 6,996 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
253 Strada TELEAJEN 42 2 1967 S+P+3E 0 515 1993 SIMION V. ZOE ADINA
254 Strada TELEAJEN 72 2 1924; 1935 S+P+1E 6 414 1993 D. POPESCU
255 Strada TEODOSIE RUDEANU 70 1 1914 S+P+1E 1 56 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
256 Strada TOAMNEI 21 2 1933 S+P+1E+Ma 3 357 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
257 Strada TOAMNEI 125 2 1921 S+P+3E 5 328 1993 SIMION V. ZOE ADINA
258 Strada TOAMNEI 56-58 2 1922 S+P+2E+Pod 4 525 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
259 Strada TREI SCAUNE 15 2 1937 S+P+Ma 1 120 1997 TUDOSE M. NICULAIE
260 Strada TUDOR ARGHEZI 32 2 1936 P+Mz+7+Ma;P+Mz+ 48 3,750 1999 NEICU - MIRCEA NEICU; ICI - ARSENIE
8+Ma GR. GRIGORE
261 Strada VALERIU BRANISTE 23 3 1928 S+P+2E+Ma 10 585 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
262 Strada VALERIU BRANISTE 60A 3 1938 S+P+3E 8 990 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
263 Strada VASILE CONTA 14 2 1920 S+P+1E 7 729 1993 SIMION V. ZOE ADINA
264 SDocumentatia necesara perfectarii contractului de vanzare-cumparare


CAZUL I

Actele de proprietate ale imobilului au fost transcrise la Judecatorie
1. Actele de proprietate ale imobilului
2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite
3. Certificat de sarcini eliberat de Judecatorie
4. Documentatia cadastrala

CAZUL II
Actele de proprietate ale imobilului nu au fost transcrise la Judecatorie
1. Actele de proprietate
2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite
3. Extras de carte funciara eliberat de Judecatorie
Certificatul fiscal - atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.
Certificatul de sarcini - este eliberat de Judecatorie numai in baza actelor de proprietate care poarta mentiunea transcrierii la Judecatorie (aceasta operatiune a putut fi indeplinita numai pana la data de 01.07.1999, data de la care s-a trecut la sistemul de evidenta prin cartea funciara).
Certificatul de sarcini atesta faptul ca apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii etc.
Extrasul de carte funciara - este eliberat de Judecatorie in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului.
Intabularea este obligatorie pentru:

- toate actele de instrainare incheiate dupa data de 01.07.1999;
- toate actele de proprietate care nu au fost transcrise la Judecatorie pana la data de 01.07.1999.

Extrasul de carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:
1) descrierea imobilului
2) numele si prenumele proprietarilor
3) actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea
4) sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.
Căutare 
Tip imobile
Tip oferte
Zona
 

Căutare după ID 
Introduceţi în căsuţa de mai jos ID-ul ofertei pe care o căutaţi

 

Informaţii utile 
 

Newsletter 
Abonează-te la newsletter, introdu adresa de email:

 

© 2022 PERFECT CONSULTING. Toate drepturile rezervate.
Design & Programare: DATAGRAM

Imobiliare Imobiliare Anunturi Imobiliare Case ieftine Lista Firme
Imobiliare Imobiliare Bucuresti Anunturi Imobiliare 4imobiliare Anunturi Particulari
Proiecte Imobiliare Harta Imobiliara Real Estate Romania Stiri Imobiliare